KURSPLAN

Grafisk design: Informationsdesign 7,5 högskolepoäng

Graphic design: Identity design
Grundnivå, D0043A
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0032A Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 1, D0033A Grafisk design: typografi, språket och formen 1, D0034A Grafisk design: metod, process och teori, D0035A Grafisk design: interaktion 1, D0036A Grafisk design: kommunikation och medier och D0038A Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 2 eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten visa grundläggande teoretisk kunskap och praktisk förmåga att visualisera idéer inom informationsdesign.

Studenten förväntas visa förmåga att se, tolka och på ett tydligt och användaranpassat sätt gestalta ett mer eller mindre komplext innehåll.

Studenten ska uppvisa förståelse för hur olika val baserade på estetiska och semiotiska principer kan påverka läsningen.

Kunskap och förståelse
1. Förståelse för metoder och teorier inom informationsdesign.
2. Förståelse för hur olika val baserade på estetiska och semiotiska principer kan påverka läsningen.

Färdighet och förmåga
3. Grundläggande teoretisk kunskap och praktisk förmåga att visualisera idéer inom informationsdesign.
4. Fördjupande grafisk design och visuell kommunikation; konstnärliga tekniker, material och medier, färg- och formlära, illustration och teckning som informationsbärare, fotografiet som informationsbärare, visualisering av statistik och annan data.
5. Förmåga att se, tolka och på ett tydligt och användaranpassat sätt gestalta ett mer eller mindre komplext innehåll.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Tolka, reflektera och argumentera konstnärliga perspektiv och visuella traditioner inom grafisk design med fokus på språk och skrivande, kulturhistoriska teorier och bildtraditioner.
7. Planering och genomförande av enklare grafisk designproduktion genom organisering, planering och självständigt genomförande av ett informationsdesign-projekt.

Kursinnehåll
I kursen ingår minst ett självständigt arbete där studenten tillämpar och implementerar teori och praktik i ett aktuellt projekt med stöd av kursens handledare. Reflektion utifrån litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltningsövningar genomförs i workbook. Projektet redovisas i muntlig, skriftlig och visuell form.

Genomförande
Kursen innehåller flera moment som integrerar teoretiska och professionella perspektiv samt gestaltande uppgifter. Undervisningen sker i form av föreläsningar och litteraturstudier varvade med självständigt arbete inom visualisering, samt handledning. Kursdeltagarna övar muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga samt praktiserar att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och genomföra projektarbete.

Examination
Mål 1-3 bedöms i prov 1. Inlämningsuppgifter
Mål 5-6 bedöms i prov 2. Konstnärliga metoder ur ett kulturhistoriskt perspektiv
Mål 1-7 bedöms i prov 3. Projekt
Mål 1-7 bedöms i prov 4. Workbook

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Coates Kathryn, Ellison Andy – An introduction to information design. ISBN: 978-1-78067-325-7

Rekommenderad litteratur
Tufte Edward R. Envisioning Information. ISBN: 978-0961392116
Rendgen Sandra. Information Graphics. ISBN: 978-3836528795

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#2.00ObligatoriskH17
0002Inlämningsuppgift 2, konstnärliga metoderU G VG2.00ObligatoriskH17
0003ProjektU G VG2.50ObligatoriskH17
0004Självständigt arbete: workbookU G#1.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.