Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design: Informationsdesign 7,5 högskolepoäng

Graphic design: Information design
Grundnivå, D0043A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 1 (D0032A) 15 hp, Grafisk design: typografi, språket och formen 1 (D0033A) 15hp, Grafisk design: metod, process och teori (D0034A) 7,5 hp, Grafisk design: interaktion 1 (D0035A) 7,5 hp, Grafisk design: kommunikation och medier (D0036A) 7,5 hp och Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 2 (D0038A) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande: 

Kunskap och förståelse
1 Förståelse för teorier och metoder inom information och kommunikation
2 Förståelse för estetiska och semiotiska principer påverkar upplevelse och informationsöverföring

Färdighet och förmåga
3 Förmåga att analysera och visualisera information med utgångspunkt i användare och kontext
4 Fördjupad förmåga att tillämpa konstnärliga tekniker, material och medier, färg- och formlära, illustration och foto som informationsbärare och  informationsgrafik
5 Förmåga att se, tolka och tydligt och användarcentrerar vis gestalta ett komplext innehåll för enkel informationsöverföring
6 Förmåga att självständigt planera, genomföra och muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera informationsdesign

Värderingsförmåga
7 Förmåga att tolka, värdera, reflektera och argumentera konstnärliga perspektiv och visuella traditioner inom grafisk design med fokus på kulturhistoriska traditioner och bildtraditioner
8 Förmåga att identifiera eget konstnärligt förhållningssätt i ett historiskt, samtida och framtida perspektiv


Kursinnehåll
Informationsdesign omfattar teori och praktik kring hur information kan kommuniceras för att förmedla ett budskap på ett för människan effektiv och begripligt sätt. I kursen ökar du din insikt i hur information kan gestaltas och hur den kan upplevas samt övar din konstnärliga förmåga att visualisera information på ett informativt vis.  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen innehåller flera moment som integrerar teoretiska och professionella perspektiv samt gestaltande uppgifter. Undervisningen sker i form av föreläsningar och litteraturstudier varvade med självständigt arbete inom visualisering, samt handledning. Kursdeltagarna övar muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga samt praktiserar att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och genomföra grafisk produktion.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom visuella, muntliga och skriftliga prov med betygsnivåerna U, G och VG.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Patrick Sundqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Coates Kathryn, Ellison Andy – An introduction to information design. ISBN: 978-1-78067-325-7
Tufte Edward R. Envisioning Information. ISBN: 978-0961392116

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Muntlig och visuell examination - Information och kommunikationU G#2.00ObligatoriskH21
0006Muntlig och visuell examination - Informativ illustrationU G VG *2.00ObligatoriskH21
0007Muntlig, visuell och skriftlig examination - Visuell gestaltning av informationU G VG *2.50ObligatoriskH21
0008Muntlig, skriftlig och visuell examination - WorkbookU G#1.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17