Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Människa-Maskin-Interaktion 7,5 högskolepoäng

Human-Machine-Interaction
Grundnivå, D0055A
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Design: process och metod (D0030A) och Design: teori och praktik (D0037A) eller Design: Interaktion och prototyper (D0039A) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs visa:

Kunskap och förståelse
 • Grundläggande kunskap inom teknisk design, med speciellt fokus på människans interaktion med system
 • Grundläggande kunskap om kognitiv ergonomi

Färdighet och förmåga
 • Grundläggande förmåga att utforska, utvärdera och utveckla interaktionen mellan användare och system
 • Grundläggande förmåga att välja och tillämpa relevanta metoder för analys och design av gränssnitt
 • Grundläggande förmåga att implementera kunskap om kognitiv ergonomi, interaktionsdesign samt designprinciper för att utvärdera och förutsäga problem i samband med användandet av tekniska system
 • Grundläggande förmåga att utforma hållbara produkter och system med utgångspunkt i människans förutsättningar och behov

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Grundläggande förmåga att göra bedömningar om olika systems påverkan, med utgångspunkt i människan, företaget och samhället
 • Grundläggande förmåga att göra etiska bedömningar
 • Grundläggande insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt arbetsmiljöaspekter

Kursinnehåll
 • Teorier om perception, kognitiv ergonomi, minne, inlärning, problemlösning och dess tillämpning i interaktionsdesign.
 • Användbarhet/usability
 • Användarupplevelse/User experience
 • Designprinciper för användbar design
 • Metoder för utvärdering och design av tekniska system

Genomförande
Kursen har en teoretisk del där relevant teori och metoder behandlas och laboreras kring i mindre övningar. Kursen omfattar ett projektarbete där de teoretiska kunskaperna självständigt i samarbete med andra och med stöd av handledning ska tillämpas i en analys av ett befintligt system/produkt/tjänst. Projektet omfattar även utveckling av systemet för att bättre passa användaren med avseende på kognitiv ergonomi och användbarhet. Projektarbetet redovisas muntligt, visuellt och skriftligt.

Examination
Studenternas teoretiska kunskaper examineras genom inlämningsuppgifter. Studenternas förmåga att implementera kunskapen samt att göra relevanta bedömningar och visa insikt i hur tekniken påverkar människa och samhälle examineras genom gruppuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen ersätter P0067A Människa-maskin-Interaktion.

Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med ARP101, P0001A, P0067A eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Jörgen Normark

Övergångsbestämmelser
Kursen D0055A motsvarar kursen P0067A

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs senare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuella inlämningsuppgifterU G VG3.00ObligatoriskV21
0002ProjektuppgiftU G VG4.50ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Daniel Örtqvist 2020-05-19