Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musicerande II 30 högskolepoäng

Music Performance II
Grundnivå, D0079G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musicerande I 30 hp (D0078G).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att utveckla såväl det egna musikskapandet som lyhördhet och flexibilitet i olika samspelssituationer. Fokus ligger på att stärka artisternas/bandens originalitet och identitet samt förbereda för ett aktivt yrkesliv som musiker.

Studenten ska efter kursens genomförande kunna visa på:
  • En utvecklad musikalisk skicklighet och egenart i musikproduktioner och vid framträdanden.
  • En god förtrogenhet med sitt eget spel i olika gruppkonstellationer.
  • Ett medvetet entreprenöriellt förhållningssätt.
  • Förståelse för påverkans- och samverkansfaktorer i musiklivet i stort, hur man som musikalisk entreprenör möter olika sammanhang att verka i samt hur man utvecklar den egna integriteten som konstnär.

Kursinnehåll
Spela och komponera. Kursen har som bärande moment ett större arrangemang som kan vara skivinspelning och/eller spelningar och turnéer. Fokus ligger på att självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera dessa aktiviteter. Studenternas (bandens) egna projekt avgör till hög grad studieaktiviteter. Färdigheter som är nödvändiga för ett framgångsrikt musicerande och ett entreprenöriellt förhållningssätt tränas dock löpande, som t ex att stärka den musikaliska kommunikationsförmågan tekniskt, konstnärligt och stilmässigt, gestalta sina lärprocesser samt träna sin förmåga till att vara proaktiv, risktagande och innovativ.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen löper nära tillsammans med Musikskapande II. Aktion, dokumentation, reflektion och återkoppling i läro¬processerna är själva navet i BoomTown Music Education och dessa verksamheter genomsyrar all verk-samhet för såväl studenter som lärare. De processtödjande verktyg som grundlagts i Musikskapande I används för att synliggöra och dokumentera det egna bandets aktiviteter. Andra former för processdokumentation och gestaltning testas, som videodagbok, skisstekniker, observationstekniker etc. Kursen utgår från en sociokulturell kunskapssyn, vilket innebär att samverkan och interaktion utgör viktiga ingredienser i läroprocesserna.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Vid kursens slut presenteras och ventileras studenternas måldokument och dokumentationer, produkter och processgenomgångar. Löpande utvärdering görs av musiken där kriterier för personligt uttryck och musikalisk kvalitet definieras i samarbete mellan handledare och studenter. Ett engagerat deltagande vid clinics och gruppövningar ligger också till grund för examination. Examination sker på grundval av ovan nämnda dokumentationer samt ett väl genomfört avslutande arrangemang.

För betyget VG krävs VG i moment:
0004 Individuell fördjupning 3
0008 Individuell fördjupning 4
0012 Slutredovisning

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1
Litteratur, artiklar och annat studiematerial fastställs löpande och delvis tillsammans med studenterna. Då kurserna är processorienterade relateras den huvudsakliga litteraturen till aktuell studentgrupps behov och till de arrangemang som genomförs.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Individuell fördjupning 3U G VG *6.00ObligatoriskH18
0005Branschkunskap 3U G#3.00ObligatoriskH18
0006Komposition - Song Writing 3U G#3.00ObligatoriskH18
0007Musikteori 3U G#1.00ObligatoriskH18
0008Individuell fördjupning 4U G VG *6.00ObligatoriskH18
0009Branschkunskap 4U G#3.00ObligatoriskH18
0010Komposition - Song Writing 4U G#2.00ObligatoriskH18
0011Musikteori 4U G#1.00ObligatoriskH18
0012SlutredovisningU G VG *5.00ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Musik och Medier 2009-02-22

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17