KURSPLAN

Musikalisk profil - Jazzmusiker 1 15 Högskolepoäng

Musical Profile - Jazz Musician 1
Grundnivå, D0153G
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig kandidatutbildning i musik med inriktning jazzmusiker vid LTU/Musikhögskolan i Piteå


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska, improvisatoriska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse av de villkor och krav som är förknippade med ensemblespel i olika instrumentkonstellationer
 • uppvisa grundläggande kunskap och förståelse av sceniska gestaltningsaspekter av musikframföranden
 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse för ergonomi gällande sitt instrument

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa grundläggande förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter individuellt och i grupp
 • uppvisa grundläggande förmåga att framföra musik med ett medvetet sceniskt uttryck  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala färdigheter
 • uppvisa ett reflekterande förhållningsätt till sitt lärande

Kursinnehåll
Kursen innehåller
 • instrument eller sång, individuellt och i grupp
 • ensemblespel och improvisation
 • scenisk gestaltning
 • ergonomi

Genomförande
 • enskild- och gruppundervisning, handledning och ensemblerepetitioner

Examination
Examination sker genom konserter, inspelningar och fortlöpande vid lektionstillfällen

För att bli godkänd i kursen ska studenten
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

För att få VG på hela kursen krävs VG på prov 0001 Ensemblespel och improvisation och 0002 Instrument/sång.


Examinator
Arne Hagström

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart/projektstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Ensemblespel och improvisation9.0U G VG
0002Instrument/sång4.0U G VG
0003Scenisk gestaltning1.0U G#
0004Ergonomi1.0U G#