KURSPLAN

Musikalisk profil - Studiomusiker 5 15 högskolepoäng

Musical Profile - Session Musician 5
Grundnivå, D0183G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Studiomusiker 4 (D0174G) och Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 4 (D0173G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall den studerande visa:

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
-    Uppvisa fördjupade kunskaper i tekniska och metodiska frågeställningar kring instrumental- och ensemblemusicerande, kring den egna övningen och kring utvecklingen i den egna profileringen
-    Uppvisa fördjupad förståelse för musikers arbetsmöjligheter och branschmässiga förutsättningar
-    Uppvisa fördjupad förståelse om musikalisk produktion
-    Uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för musikproducentens konstnärliga roll


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
-    Uppvisa på fördjupade färdigheter i att hantera och utveckla ett musikaliskt material för den egna och ensemblens instudering
-    Uppvisa fördjupade färdigheter i att skapa en musikalisk produktionVärderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
-    kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet

Kursinnehåll
Kursen innehåller
-    instrumentalundervisning
-    ensemblespel i studiosammanhang
-    branschkunskap
-    musikproduktion
-    producentskap

Genomförande
Genomförande

- individuell undervisning och handledning
- undervisning och övningar i grupp
- ensemblespel
- studioinspelningar

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter

Examinator
Viktor Fagerlund

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/SångU G VG *3.00ObligatoriskH18
0002StudioarbeteU G#4.00ObligatoriskH18
0003BranschkunskapU G#2.00ObligatoriskH18
0004Individuell fördjupning/breddningU G#5.00ObligatoriskH18
0005ProducentskapU G#1.00ObligatoriskH18