Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nätverksprogrammering och distribuerade applikationer 7,5 högskolepoäng

Network programming and distributed applications
Avancerad nivå, D7001D
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Kurser om minst 90hp på grundnivå varav följande kurser ingår M0009M diskret matematik, D0037D programmering och D0041D Datastrukturer och algoritmer. Kunskaper om datornätverk och operativsystem är rekommenderade.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten

  1. uppvisa god kunskap om den vetenskapliga grunden för nätverkskommunicerande och distribuerade datorprogram inkluderande säkerhetsmässiga överväganden samt omfattande kunskap om implementering av distribuerade system baserat på både teori dess beprövade erfarenhet,
  2. i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper med olika sammansättning dvs både grupper där gruppmedlemmarna själva bildat gruppen och grupper som läraren beslutat om,
  3. ha förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar i form av konstruktion av kommunicerande datorprogram samt visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar,
  4. ha förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt visa förmåga att identifiera sitt behov av och inhämta ytterligare kunskap på egen hand.
  5. uppvisa förmåga förstå och tolka samt att muntligt redogöra för vetenskapliga publikationer.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om nätverkskommunikation och behandlar grundläggande strukturer och stödfunktioner för utveckling av program som kommunicerar via datornätverk. Dessutom behandlas kommunikationsmodeller som TCP/IP med dess stödprotokoll, klient-server, peer-to-peer, VPN, NAT. Kursen behandlar även hantering av parallella händelser: trådar, timers, räknare samt säkerhet vid   kommunikation och monitorering av nätverkstrafik.

Kursen ger studenten förmåga att programmera applikationer som innehåller nätverkskommunikation. Implementation av klient/server, tjänsteorienterade strukturer och distribuerade applikationer


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarieuppgift. Laborationerna redovisas  muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag.  Det finns inga valbara kursmoment. Ej godkända studenter måste göra om ej godkända examinationsmoment vid nästa kurstillfälle.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Fortlöpande examination med seminariet, laborationerna och miniprojekt som ger ett antal poäng.
Miniprojektet redovisas muntligt och genom inlämning av en skriftlig rapport. Betyget i kursen baseras på hur många poäng man samlat på sig.

Examinator
Evgeny Osipov

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Java Network Programming, 4ed
Elliotte Rusty Harold, O'Reilly
ISBN: 9781449357672

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002SeminariumU G#1.50ObligatoriskH09
0003LaborationU G#3.00ObligatoriskH09
0005MiniprojektG U 3 4 53.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2008-11-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17