Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Rockmusiker 1 22,5 högskolepoäng

Musical Performance - Rock Musician 1
Avancerad nivå, D7004G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Godkänt antagningsprov till konstnärlig masterutbildning i Musikalisk gestaltning med inriktning mot rockmusiker.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

– visa förmåga att som utövande rockmusiker utveckla sin konstnärliga röst och identitet.
visa en bred historisk och musikalisk/praktisk kännedom om rockmusik i allmänhet, alternativt en omfattande kunskap om sin valda genre/sitt valda genrekomplex.
– visa förmåga att självständigt gestalta vald pop/rockmusik med en tydlig egen röst.
– inom sin genre/sitt genrekomplex vara en kunnig, uttrycksfull och skicklig musiker med stor öppenhet för nya trender och utvecklingsvägar.
– ha relevanta kunskaper om musikbranschen och förmåga att verka självständigt i arbetslivet samt kunna realisera egna konstnärliga projekt.


Kursinnehåll

Utifrån varje students unika bakgrund och egna konstnärliga mål, kommer kursens specifika innehåll att skräddarsys individuellt i samråd med den inriktningsansvarige.

Av samma skäl kräver olika moment varierande former av undervisning (se exempel under genomförande) så också olika examinationsformer (se vidare under examination).


Genomförande

Exempel på undervisningsformer:

Enskilda lektioner, grupplektioner, ensemblespel, föreläsningar, seminarier, workshops, inspelningar, konserter, eget musicerande, egna projekt.


Examination

Kursen är indelad i två delar

Huvudinriktning (delredovisning 1)= 15 hp
Egna projekt (delredovisning 2) = 7,5 hp.

Båda delarna examineras under examinationsveckan i slutet av läsperiod 2. Delredovisningar sker fortlöpande i samband med undervisningen.

Studenten väljer i samråd med den inriktningsansvarige bland lämpliga former för både löpande redovisningar i samband med undervisningen och för slutexamination. Exempel på sådana är: muntliga, skriftliga och klingande redovisningar, inspelningar och konserter med koppling till  studentens individuella plan.

För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter, allt på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.

För betyget Väl godkänd förväntas att studenten uppfyllt samtliga krav för betyget godkänt, samt därutöver har visat en musikalisk skicklighet och originalitet ur ett konstnärligt perspektiv som vida överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Examinator
Arne Hagström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Val av läromedel, kurslitteratur och noter etc avpassat för inriktningen rockmusiker diskuteras fram tillsammans med undervisande lärare med hänsyn till studentens individuella plan.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Huvudinriktning (delredovisning 1)U G VG *15.00ObligatoriskH14
0002Egna projekt (delredovisning 2)U G VG *7.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15