Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Rockmusiker 4 15 högskolepoäng

Musical Performance - Rock Musician 4
Avancerad nivå, D7013G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Musikalisk gestaltning - Rockmusiker 3 (D7010G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen utgör en fortsättning på Konstnärlig gestaltning - Rockmusiker 3 och syftar till fortsatt utveckling av de uppsatta kursmålen:

  • visa förmåga att som utövande rockmusiker visa sin konstnärliga röst och identitet.
  • visa en bred historisk och musikalisk/praktisk kännedom om rockmusik i allmänhet, alternativt en omfattande kunskap om sin valda genre/sitt valda genrekomplex.
  • visa förmåga att självständigt gestalta vald pop/rockmusik med en tydlig egen röst.
  • inom sin genre/sitt genrekomplex vara en kunnig, uttrycksfull och skicklig musiker med stor öppenhet för nya trender och utvecklingsvägar.
  • ha relevanta kunskaper om musikbranschen och förmåga att verka självständigt i arbetslivet samt kunna realisera egna konstnärliga projekt.

Kursinnehåll

Utifrån varje students unika bakgrund och egna konstnärliga mål, kommer kursens specifika innehåll att skräddarsys individuellt i samråd med den inriktningsansvarige.

Av samma skäl kräver olika moment varierande former av undervisning (se exempel under genomförande) så också olika examinationsformer (se vidare under examination).


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Exempel på undervisningsformer:

Enskilda lektioner, grupplektioner, ensemblespel, föreläsningar, seminarier, workshops, inspelningar, konserter, eget musicerande, egna projekt.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom klingande redovisning.

För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter, allt på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.

För betyget Väl godkänd förväntas att studenten uppfyllt samtliga krav för betyget godkänd, samt därutöver har visat en musikalisk skicklighet och originalitet ur ett konstnärligt perspektiv som vida överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Arne Hagström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Val av läromedel, kurslitteratur och noter etc avpassat för inriktningen rockmusiker diskuteras fram tillsammans med undervisande lärare med hänsyn till studentens individuella plan.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#12.00ObligatoriskH15
0002SlutredovisningU G VG *3.00ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11