Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, Musikalisk gestaltning, Jazzmusiker 30 högskolepoäng

Project Degree, Musical Performance, Jazz Musician
Avancerad nivå, D7015G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Musikalisk gestaltning - Jazzmusiker 1 (D7003G), Musikalisk gestaltning - Jazzmusiker 2 (D7007G) och Konstnärliga forskningsprocesser: teori och metod (C7010G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande syfte är att studenten ska visa förmåga

 • att i musikalisk och skriftlig form, med utgångspunkt i den egna verksamheten som jazzmusiker, gestalta ett större självständigt konstnärligt forskningsarbete på avancerad nivå; samt
 • att granska liknande arbeten i en reflekterande diskussion.

Studenten ska i sitt självständiga arbete visa förmåga

 • att undersöka och reflektera över musikaliskt-konstnärliga frågeställningar med anknytning till den egna konstnärliga verksamheten som jazzmusiker
 • att självständigt tillämpa vunna kunskaper och insikter inom genreområdet jazz, beträffande komposition, arrangemang och/eller improvisation, beroende på det valda ämnet för examensarbetet
 • att sätta in det egna arbetet i ett vidare konstnärligt och kunskapsmässigt sammanhang
 • att tillämpa relevanta forskningsmetoder
 • att på eget initiativ söka och tillämpa för arbetet relevant kunskap
 • att kommunicera de vunna insikterna på ett professionellt sätt i skrift, tal och musik.

För inriktning Jazzmusiker ska studenten:

 • visa förmåga att som jazzmusiker utveckla sin konstnärliga röst och identitet,
 • visa förmåga att självständigt gestalta vald jazzmusik, egenkomponerad eller andras, i samklang med genrens/genrekomplexets och den därtill hörande improvisationens konventioner men med en tydlig egen röst.
   

Kursinnehåll

I det självständiga arbetet ska som en väsentlig del ingå en konstnärlig musikalisk produktion. I relation till denna formuleras en frågeställning, som bearbetas med för det valda ämnet relevanta metoder.A rbetet redovisas dels i musikalisk, dels i skriftlig form. Den skriftliga framställningen ska ha karaktären av självständig reflektion och/eller undersökning. Den konstnärliga produktionen och den skriftliga framställningen ska vara väl integrerade och bilda en sammanhängande helhet.

Vid seminarier ska den studerande aktivt delta i diskussioner samt fullgöra och redovisa uppgifter. Sådana uppgifter kan exempelvis gälla presentation av litteratur eller granskning av delar av medstuderandes pågående självständiga arbeten.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs i huvudsak som självständigt arbete i form av

 • förberedelser av egen musikalisk produktion
 • eget forskningsarbete, inklusive litteraturstudium
 • redovisning av egen skriftlig och musikalisk produktion.

Det självständiga arbetet stöds genom

 • konstnärlig handledning och texthandledning
 • seminarier där bl.a. det egna och andras pågående examensarbeten diskuteras.

Det självständiga arbetets konstnärliga del ska innefatta en ljud- eller videoinspelning eller en konsert eller annat offentligt framträdande, eventuellt i kombination med andra presentationsformer, exempelvis ett partitur eller en installation. Den konstnärliga delen ska dokumenteras i en med hänsyn till arbetets art lämplig form. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Det självständiga arbetet ska framläggas i sin helhet för diskussion vid ett offentligt slutseminarium. Slutseminariet sker med opposition och studenten ska själv medverka i opposition på ett annat självständigt arbete inom kursen.

Examination 1 - Examensarbetet diskuterat och godkänt på delseminarium 1 - 10 hp
Examination 2 - Godkänd som opponent och respondent på delseminarium 2 och slutseminarium - 5 hp
Examination 3 - Examensarbetet godkänt - 15 hp 

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.


Examinator
Stefan Östersjö

Övergångsbestämmelser
Kursen D7015G motsvarar kursen F7023G

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur som behövs för det självständiga arbetet väljs individuellt av den studerande i samråd med handledare. Dessutom kan litteratur ges som uppgift vid seminarier enligt seminarieledarens bestämmande.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Examination 1U G#10.00ObligatoriskH19
0003Examination 2U G#5.00ObligatoriskH19
0004Examination 3U G VG *15.00ObligatoriskH19Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad