KURSPLAN

Produktvisualisering 7,5 högskolepoäng

Product visualization
Avancerad nivå, D7017A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande D0030A Design process och metod, D0037A Design: teori och praktik, M0010T Datorstödd konstruktion samt D0005A Datorstödd industriell design


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse: Studenten ska efter avslutad kurs:
    
 • Visa kunskap och förståelse för hur 3D-visualisering kan användas i alla steg i ett utvecklingsprojekt.   
 • Kunna, med hjälp av ord och bild, beskriva syftet med valda 3D-visualiseringsmetoder.   
 • Ha grundläggande kunskaper och färdigheter inom fotografi och ljussättning.   
 • Ha grundläggande kunskaper inom grafisk formgivning och datorgrafik.   
 • Förstå teorin och teknikerna som ligger till grund för 3D-modellering och 3D-visualisering.

Färdighet och förmåga: Studenten ska efter avslutad kurs:
    
 • Kunna, oavsett tillämpning, identifiera och använda den visualiseringsteknik som lämpar sig bäst i det enskilda fallet.   
 • Kunna planera, förbereda och genomföra visualiseringsprojekt.   
 • Kunna använda digitala verktyg och metoder för att visualisera idéer och koncept.   
 • Kunna producera underlag till fysiska 2D-artefakter.   
 • Kunna utforma presentationsmaterial och använda detta i muntlig presentation.

Värderingsförmåga Studenten ska efter avslutad kurs:

 • Kunna ta och ge konstruktiv kritik på eget och andras arbeten
 • Visa förmåga att reflektera över den egna lärandeprocessen och identifiera eget behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Utforskande visualisering (Explore)

 • Digitala skissmodeller
 • Bygga upp idémängd
 • Beskriva form

Förklarande visualisering (Explain)

 • Tekniska illustrationer m h a 3D-tekniker
 • Material till manualer och instruktioner
 • Arkitektonisk visualisering
 • Produktanimering

Säljande visualisering (Express)
 • Fotorealistiska 3D-genererade bilder
 • Producera presentations- och representationsmaterial
 • Posterformgivning

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med teori och metoder, lektioner med övningar, samt presentationer med feedback och kamratrespons. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter där 3D-visualiseringar för olika syften och målgrupper ska produceras. Resultatet av lärande processen ska därefter utvärderas och sammanfattas i en workbook. Kursen förutsätter att mycket tid läggs på eget arbete.

Examination
För godkänd kurs krävs deltagande vid presentationer, samt utförda inlämningsuppgifter. Kursmålen 10 och 11 examineras via provnr 001 Muntligpresentation, kursmålen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 examineras via provnr 002 Inlämningsuppgifter och kursmålen 2, 9, 11 och 12 examineras via provnr 003 Workbook.  Betygskriterier för de individuella inlämningsuppgifterna lämnas i separat kursplanering för varje kurstillfälle. I kursen används betygsättningsmetoden SGP (Systematic Grading Procedure) där varje inlämningsuppgift bryts ner i bedömningsområden som bedöms och betygsätts separat, för att sedan vägas ihop till ett slutligt betyg i kursen. Betygsskala: U G VG

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med D7013A eller kurs med liknande innehåll

Examinator
Peter Törlind

Övergångsbestämmelser
Kursen D7017A motsvarar kursen D7013A

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Av institutionen tillhandahållet material

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgifterU G VG *4.50ObligatoriskH15
0003WorkbookU G VG *2.00ObligatoriskH15
0004Muntlig presentationU G VG *1.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.