Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Användbarhet 7,5 högskolepoäng

Usability
Avancerad nivå, D7019A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Minst 120 hp inom ämnesområdet teknisk design vilket bör inkludera kursen Människa-maskin-interaktion (P0067A) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att utveckla och fördjupa studentens beprövade erfarenhet inom området användbarhet som är baserat på människans förutsättningar och behov.                                                                                                                                          

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 
  • redogöra för vetenskapliga metoder för mätning och utvärdering av användbarhet hos ett system eller en produkt
  •  redogöra för arbetsmiljömässiga, sociala, samhälleliga, etiska eller ekonomiska implikationer som kan drabba användare eller företag på grund av dålig användbarhet
  • ha förståelse för relevant forskning inom användbarhet

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • välja och tillämpa vetenskapliga metoder för mätning och utvärdering av användbarhet hos ett system eller en produkt, samt kunna utföra nödvändig databearbetning med hjälp av fördjupade kunskaper i matematik och statistik
  • presentera resultat av användbarhetsutvärderingar muntligt och skriftligt
  • ge förslag på förbättringsåtgärder, muntligt och skriftligt, i system för en bättre anpassning till människans behov, förutsättningar, förståelse och användarupplevelse med fokus på god användbarhet och tillgänglighet. Förbättringsförslagen ska vara baserade på studentens tidigare kunskaper och erfarenheter inom produkt och produktionsdesign.

Värderingsförmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • visa förmåga till kritisk analys och utvärdering av befintliga system som kräver interaktion med människan
  • visa förmåga att ta ställning till estetiska, perceptiva och kognitiva aspekter med utgångspunkt i människans behov, förutsättningar överväganden för att tillgodose god användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelse
  •  värdera och välja metoder för utvärdering av användbarhet

Kursinnehåll
Kursen behandlar: Begreppet användbarhet samt teori relaterat till detta. Användbarhetsmätning som redskap vid produkt- och systemutveckling. De viktigaste mätmetoderna och kvalitativa utvärderingsmetoderna, dessas tillämpning och hur data från dessa bearbetas och presenteras. Hur användbarhet kan bero av användarens individuella förutsättningar och egenskaper som exempelvis behov, kön, ålder mm. Teknikens begränsningar och möjligheter baserat på människans förutsättningar och behov samt ansvaret att den tekniska lösningen är anpassad till dessa.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Teori kring metoder för undersökning av användbarhet, laborationer i användbarhetsmätning samt databearbetning och statistiska analyser. Under kursen identifierar och arbetar studenterna enskilt och i projektform i grupp med användbarhetsproblem i tekniska lösningar. Dessa användbarhetsproblem analyseras, bedöms, egna mätningar utförs och bearbetas, samt förslag på förbättringsåtgärder ges. Resultat och slutsatser samt reflektion kring det genomförda arbetets relevans och brister samt insikter i vilka kunskaper som kan behöva inhämtas för att ytterligare komma till kärnan av användbarhetsproblemen redovisas muntligt och skriftligt. Studenterna får även insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete med fokus på användbarhet. Om möjlighet finns kan studenternas egna användbarhetsmätningar utföras inom ett lämpligt forskningsprojekt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
De skriftliga och muntliga redovisningarna examinerar studentens kunskap och förståelse för de faktorer som utgör basen för god användbarhet samt de implikationer dålig användbarhet kan medföra, förmågan att kritiskt analysera system med avseende på användbarhet från människans synpunkt, kritiskt välja metoder för att analysera och utvärdera system, förmågan att genomföra en god användbarhetsutvärdering, samt förmågan att använda tidigare kunskaper för att göra förbättringsförslag baserade på relevant teori. Redovisningen av uppgifterna examinerar också studenternas förmåga att reflektera över de gjorda valen samt vilken kunskap som skulle behöva inhämtas för fortsatt lärande.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen ersätter P7031A Användbarhet. 

Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med P7031A eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Jörgen Normark

Övergångsbestämmelser
Kursen D7019A motsvarar kursen P7031A

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kommer senare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig redovisningG U 3 4 56.00ObligatoriskV21
0002Muntlig redovisningG U 3 4 51.50ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-05-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17