KURSPLAN

Fördjupningskurs i kommunikations- och beräkningssystem 7,5 högskolepoäng

Special Studies in Dependable Communication and Computation Systems
Avancerad nivå, D7053E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datateknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kurser om minst 120 hp varav minst 15 hp inom datateknik, elektronik eller automatiseringsteknik. Godkänt planerat fördjupande arbete.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som inte täcks av ordinarie kurser och lära sig arbeta självständigt i en forskningsnära miljö.

Kursinnehåll
Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Fördjupningskurserna ges ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för system- och rymdteknik.

Genomförande
Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan bestå av föreläsningar, projektarbete, seminarier, självstudier med handledningstid. Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och studenterna förväntas ta ett större ansvar för det egna lärandet jämfört med kurser på grundnivå.

Examination
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innefatta skriftliga rapporter, muntliga/skriftliga presentationer, skriftliga/muntliga tentamen och seminarier.

Examinator
Evgeny Osipov

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fördjupningskurserna på avancerad nivå vid System- och rymdteknik är av skiftande karaktär och kan innehålla projekt, seminarieserier, föreläsningar etc. och litteraturen kan därför ej fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ExaminationG U 3 4 57.50ObligatoriskH19Ja