Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska 1 30 högskolepoäng

English 1
Grundnivå, E0024S
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

·       kommunicera på och förstå talad och skriven engelska på olika stilnivåer

·       visa grundläggande kunskaper i praktisk fonetik

·       visa kunskap om hur det engelska språket är uppbyggt

·       läsa, förstå, tolka och analysera enskilda litterära verk utifrån grundläggande litterära termer

·       redovisa kunskap om och förståelse av enskilda engelskspråkiga litterära verk i deras kulturella, historiska och språkliga kontexter

·       visa god förståelse för förhållandet mellan språk och samhälle och hur detta tar sig uttryck i språkanvändning

·       ha kännedom om hur olika kontexter och ords betydelser påverkar användning och förståelse av engelska språket


Kursinnehåll

Moment 1: Muntlig kommunikation och skriftlig produktion (6 hp)

Moment 2: Grammatik (6 hp)

Moment 3: Litteraturstudium (6 hp)

Moment 4: Lingvistik (6 hp)

Moment 5: Litteratur och samhälle (6 hp) 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar, grupp diskussioner, muntliga och skriftliga övningar.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursuppgifter Muntlig kommunikation och skriftlig produktion (6 hp)

Kursuppgifter Grammatik (6 hp)

Kursuppgifter Litteraturstudium (6 hp)

Kursuppgifter Lingvistik (6 hp)

Kursuppgifter Litteratur och samhälle (6 hp) 


Examinator
Malin Lidström Brock

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
För all litteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges. Inga översatta eller förkortade versioner får användas.

Moment 1: Muntlig kommunikation och skriftlig produktion
Rönnerdahl, G., & Johansson, S. Introducing English pronunciation – British or American version. Studentlitteratur.
Webbaserat material.

Moment 2: Grammatik
Börjars, K., & Burridge, K. Introducing English grammar. Routledge.
Herbst, T. English linguistics : A coursebook for students of English. De Gruyter Mouton.
Webbaserat material.

Moment 3: Litteraturstudium
En lista över skönlitteratur tillhandahålls av läraren innan kursens början.
Webbaserat material.

Moment 4: Lingvistik
Mooney, A., & Evans B. Language, society & power: An introduction. Routledge.
Herbst, T. English linguistics : A coursebook for students of English. De Gruyter Mouton.
Webbaserat material.

Moment 5: Litteratur och samhälle
Daldry, S. (Regissör). (2000). Billy Elliot [Spelfilm].
Hamid, M. (2007). The reluctant fundamentalist.
Webbaserat material.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Kursuppgifter Muntlig kommunikation och skriftlig produktionU G VG6.00ObligatoriskH22
0002Kursuppgifter GrammatikU G VG6.00ObligatoriskH22
0003Kursuppgifter LitteraturU G VG6.00ObligatoriskH22
0004Kursuppgifter LingvistikU G VG6.00ObligatoriskH22
0005Kursuppgifter Litteratur och samhälleU G VG6.00ObligatoriskH22

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11

Reviderad