Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt i elektroteknik 15 högskolepoäng

Project in Electrical Engineering
Avancerad nivå, E7027E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Studenten skall ha avklarade kurser om minst 120 hp varav minst 15 hp inom elektroteknik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
  • självständigt tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå
  • planera och genomföra utrednings- eller utvecklingsarbete
  • integrera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området elektroteknik
  • tillämpa fördjupade kunskaper inom området i beräkningar, simuleringar eller konstruktionsuppgifter.

Kursinnehåll
Projektets innehåll specificeras i dialog mellan examinator och student utifrån studentens specifika förkunskaper. Arbetet innehåller moment där studenten integrerar samt kombinerar tidigare tillägnad kunskap i syfte att genomföra beräkningar, simuleringar, eller konstruktionsuppgifter inom elektroteknik. Projektet utförs ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för system- och rymdteknik.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten planerar och genomför självständigt ett utrednings- eller utvecklingsarbete med examinator som stöd

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination av projektet sker via skriftlig rapport.

Övrigt
Studenten förbereder ansökan genom att ta kontakt med tilltänkt examinator samt därefter, i dialog med examinator, formulera ett projektförslag inom området Electrical Engineering. Av examinator och huvudansvarig utbildningsledare godkänd ansökan görs direkt till berörd institution på därav avsedd blankett.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Ingen obligatorisk litteratur.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ProjektU G#15.00ObligatoriskH21Ja

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare Jonny Johansson, Institutionen för system- och rymdteknik 2014-06-11

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17