Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt i elektroteknik 15 Högskolepoäng

Project in Electrical Engineering
Avancerad nivå, E7027E
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Studenten förbereder ansökan genom att ta kontakt med tilltänkt examinator samt därefter, i dialog med examinator, formulera ett projektförslag inom området elektroteknik. Studenten skall ha läst kurser inom området elektroteknik till den omfattning att studenten av examinator bedöms inneha förkunskaper godtagbara för formulerat projekt.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som inte täcks av ordinarie kurser och lära sig arbeta självständigt i en forskningsnära miljö.

Kursinnehåll
Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Kursen ges ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för system- och rymdteknik.

Genomförande
Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Kursen är på avancerad nivå och studenterna förväntas ta ett större ansvar för det egna lärandet jämfört med kurser på grundnivå.

Examination
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innefatta skriftliga rapporter, muntliga/skriftliga presentationer, skriftliga/muntliga tentamen och seminarier.

Övrigt

Av examinator och huvudutbildningsledare godkänd ansökan görs direkt till berörd institution på därav avsedd blankett.


Examinator
_

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Projektkurserna på avancerad nivå vid System- och rymdteknik är av skiftande karaktär och litteraturen kan därför ej fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examination15.0U G#

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare Jonny Johansson, Institutionen för system- och rymdteknik 2014-06-11

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-10-31