KURSPLAN

Repertoarkännedom I C Kl 7,5 Högskolepoäng

Repertoire I C Kl
Grundnivå, F0015G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Vår 2019 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursen fastställd av Musikhögskolan 2003-01-22.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd B-nivå, 20p, på respektive instrument.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Breddad kännedom och en ökad musikhistorisk kunskap kring centrala verk inom den klassiska repertoaren.

Kursinnehåll
Lyssna till repertoar från skilda epoker, musikalisk analys och fördjupad kunskap kring den kontext verken komponerades i.

Genomförande
Lärarhandledd gruppundervisning, enskild lyssning och studier.

Examination
Kursen examineras i ett seminarium där studenten presenterar 2-3 verk från skilda epoker, lyfter fram relevanta partier att lyssna till, för en fördjupad diskussion kring den kontext verket skrevs i och vad verket kan säga oss idag.

Övergångsbestämmelser
Kursen F0015G motsvarar kursen MUK182

Examinator
Helge Kjekshus

Övergångsbestämmelser
Kursen F0015G motsvarar kursen MUK182

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utgörs av repertoar för respektive instrument, musikhistorisk litteratur, fonogram.
Litteraturen bestäms i samråd mellan student och undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Fortlöpande redovisning6.0TG U G#
0004Slutredovisning1.5TG U G#