KURSPLAN

Radiologi och teknik - Strålningsteknik och fysik 7,5 Högskolepoäng

Radiology and Technology - Radiation Technology and Physics
Grundnivå, F0028T
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt se behörighetskrav i utbildningsplanen för röntgensjuksköterskeprogrammet.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha god kunskap om den fysik och teknik som förekommer inom radiologin. Målet är vidare att studenten ska ha grundläggande kunskaper inom strålskydd och strålningsbiologi, samt kunskap om den lagstiftning som reglerar användning av strålning inom sjukvården.

Kursinnehåll
Fokus i kursen ligger på strålningsfysik och teknik av betydelse för röntgensjuksköterskans yrkesutövning. Följande moment ingår :

Joniserande strålning, röntgestrålning, alfa-, beta- och gammastrålning.
Röntgenröret.
Radioaktivt sönderfall och halveringstid.
Strålningens växelverkan med materia.

Enheter och storheter inom strålningsfysiken.

Röntgenspektrum, filter.
Röntgenstrålens transmission genom patient.
Bildparametrar ;kV / mAs, poängsystem och fotonutbyte.
Detektorsystem ; film / skärm, bildförstärkare och bildplattor.

Strålskydd ; tid,avstånd och personlig skyddsutrustning.
Riskfilosofi ; samband mellan stråldos och risk.
Strålningsbiologi, vad händer med cell, organ och individ. Akuta och sena strålskador.
Spridd strålning ; stråldos till personal.

Lagar och förordningar.

Genomförande
Undervisning meddelas i form av föreläsningar, enskilda studier och laborationer. Närvaro är obligatorisk vid laborationer och examinationer.

Examination
Kursen examineras med laborationsrapporter samt skriftlig tentamen. Rättning av tentamen enligt alternativ A i \"Regler för tentamen\", Alternativa eximinationsformer kan förekomma.

Examinator
Niklas Lehto

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Isaksson, Grundläggande strålningsfysik, Studentlitteratur, 2002.
Carlton & Adler, Principles of Radiographic Imaging: An Art and a Science, Thomson Delmander Learning, 4th ed. 2006.

Statens Strålskydd Institut (1998):
SSI FS 1998:3, Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning.
SSI FS 1998:4 Dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning.

SSI FS 1998:5 Mätning och rapportering av persondoser.
SSI FS 1998:6 Läkarundersökning för arbete med joniserande strålning.
SSI FS 2000:1 Allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning.
SSI FS 2000:2 Röntgendiagnostik.
SSI FS 2000:3 Allmänna råd om nukleärmedicin.
SSI FS 2000:4 Medicinsk strålbehandling.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0U G VG
0002Laboration1.5U G VG