KURSPLAN

Kontinuumsmekanik 7,5 Högskolepoäng

Continuum Mechanics
Grundnivå, F0030T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk mekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i matematik: M0029M Differentialkalkyl, M0030M Linjär algebra och integralkalkyl samt M0031M Linjär algebra och differentialekvationer. Vektoranalys i M0032M Flervariabelanalys och datorverktyg, Mekanik i F0004T Fysik 1 och F0006T Fysik 3 eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs:
*känna till och kunna beskriva grundläggande fysikaliska begrepp inom solid- och fluidmekanik.
*kunna använda grundläggande metoder för analys inom solid- och fluidmekanik.
*kunna tillämpa dessa metoder på tekniskt viktiga fall såsom balkböjning och strömning i rör.


Kursinnehåll

Allmän del (integreras i hållfasthetslära och strömningsmekanik):
- Vektorer och tensorer .
Hållfasthetslära:
- Spänning. Kinematik; deformation, töjning. Konstitutiva samband.
- Tillämpningar i hållfasthetslära.
Strömningsmekanik:
- Hydrostatik.
- Kinematik. Materialderivata. Kontinuitetsekvationen.
- Eulers ekvation. Bernoullis ekvation.
- Navier -Stokes ekvation.
- Kontrollvolymsformulering av rörelsemängdslagar.
- Rörströmning .


Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna är obligatoriska moment.

Examination

Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För slutbetyg krävs godkända laborationer.
Alternativa examinationsformer kan förekomma.


Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundläggande kurs i hållfasthetslära och/eller strömningslära tex M0011T Hållfasthetslära A eller F0031T Hydromekanik.

Examinator
Anna-Lena Ljung

Övergångsbestämmelser
Kursen F0030T motsvarar kursen MTM113

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Finnström M: Kompendium Kontinuumsmekanik, LTU
Finnström M: Exempelsamling Kontinuumsmekanik, LTU
Formelsamling Kontinuumsmekanik, LTU
Laborationshandledning Kontinuumsmekanik, LTU.

Kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt i kursens Canvasrum.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.9TG 6 U G VG 3 4 5
0002Laborationer0.6TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.