Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hydromekanik 7,5 Högskolepoäng

Hydromechanics
Grundnivå, F0031T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Strömningslära
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0029M Differentialkalkyl, M0030M Linjär algebra och integralkalkyl, M0031M Linjär algebra och differentialekvationer, F0004T Fysik 1, F0006T Fysik 3 eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs:
*känna till och kunna beskriva grundläggande fysikaliska begrepp inom hydromekanik.
*kunna använda grundläggande metoder för analys av fluider i vila och i rörelse.
*kunna tillämpa dessa på tekniskt viktiga fall såsom strömning i rör, pumpar och turbiner.

Kursinnehåll
Hydrostatik:
- Pascals lag. Krafter på plana och krökta ytor, tryckcentrum.
- Arkimedes princip, stabilitet.
Grundsamband för strömmande medier:
-Kinematik, kontrollvolym, kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekv, rörelsemängdslagarna, energiprincipen.
Modellförsök och likformighetslagar:
-Dimensionsalanys, Pi-teoremet.
Strömning i kanaler och rör:
-Laminär/turbulent strömning, friktionsfaktorer, engångsförluster, ytråheter.
Pumpar och rörsystem:
-Hastighetsdiagram, pumpekvationen, likformighetslagar, pumpkurvor. Kavitation.
Turbiner:
-Impuls- och reaktionsturbiner.
Introduktion till simuleringsteknik:
Laborationer:
- Rörströmning,
- Pumpkarakteristik

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna är obligatoriska moment.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För slutbetyg krävs godkända laborationer. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Examinator
Michel Cervantes

Övergångsbestämmelser
Kursen F0031T motsvarar kursen MTM119

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Çengel, Cimbala: Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications.
McGraw-Hill.
Aktuell version är 2:a upplagan SI-version med ISBN-nummer
9780071284219

Kursbunt F0031T Hydromekanik (i Fronter)
Gustavsson H., Finnström M.: Tillägg & Exempelsamling, F0031T Hydromekanik. LTU (i Fronter)
Formelsamling F0031T Hydromekanik (i Fronter)
Laborationer F0031T Hydromekanik (i Fronter)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.6TG G U 3 4 5
0002Laboration0.9TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-08-07

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15