Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hydromekanik 7,5 högskolepoäng

Hydromechanics
Grundnivå, F0031T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Strömningslära
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0029M Differentialkalkyl, M0030M Linjär algebra och integralkalkyl, M0031M Linjär algebra och differentialekvationer, F0004T Fysik 1, F0006T Fysik 3 eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten
 • Känna till, kunna beskriva och tillämpa grundläggande fysikaliska begrepp inom hydromekanik och metoder för analys av fluider i vila och i rörelse som omfattar:
  • Hydrostatik (Pascals lag. Krafter på plana och krökta ytor, tryckcentrum, Arkimedes princip, stabilitet)
  • Grundsamband för strömmande medier (kinematik, kontrollvolym, kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation, rörelsemängdslagarna, energiprincipen)
  • Modellförsök och likformighetslagar (dimensionsalanys, Pi-teoremet)
  • Förluster i laminär/turbulent strömning (friktionsfaktorer, engångsförluster, ytråheter)
 • Känna till, kunna beskriva och analysera tekniskt viktiga fall såsom:
  • Pumpar och rörsystem (hastighetsdiagram, pumpekvationen, likformighetslagar, pumpkurvor)
  • Vattenturbiner (impuls- och reaktionsturbiner, turbinekvation, hastighetsdiagram)

Kursinnehåll
Kursen behandla grundläggande fysikaliska begrepp inom hydromekanik och metoder för analys av fluider i vila och i rörelse, modellförsök och likformighetslagar och förluster i laminär/turbulent strömning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna är obligatoriska moment

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För slutbetyg krävs godkända laborationer..

Examinator
Michel Cervantes

Övergångsbestämmelser
Kursen F0031T motsvarar kursen MTM119

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Çengel, Cimbala: Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications.
McGraw-Hill.
Kursbunt F0031T Hydromekanik (i CANVAS)
Problemsamling, F0031T Hydromekanik (i CANVAS)
Formelsamling F0031T Hydromekanik (i CANVAS)
Laborationer F0031T Hydromekanik (i CANVAS)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#0.90ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 56.60ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-08-07

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17