KURSPLAN

Miljösystemanalys 7,5 Högskolepoäng

Environmental System Analysis
Grundnivå, F0058T
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av HUL Mats Näsström 2017-02-14

Reviderad
av Mats Näsström 2018-04-27

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 90 akademiska studiepoäng inom teknik eller naturvetenskap, vilket inkluderar grundläggande universitets matematik (t ex C0004M) och att känna till övergripande miljöproblem (t ex F0040T). Rekommendation om att ha läst S0001M och C0004M samt att kunna nyttja beräkningsverktyg (såsom Excel). Om kursen ges på engelska, krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6/B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

1. Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
visa kunskap om olika beslutssituationer där det är lämpligt att ta ett system i syfte att kunna bedöma miljöpåverkan.
visa kunskap om metoder och verktyg för att bedöma konsekvenserna av tekniska, ekonomiska och sociala aktiviteter på miljön
visa kunskap om olika aspekter av miljöetik 

2. Färdighet och förmåga
Studenten skall efter genomgången kurs:
-        kunna resonera kring hållbarhets begreppet ur flera olika perspektiv
-        kunna formulera ett specifikt miljökonsekvensproblem med avseende på:
i.                Systemets övergripande mål och prestationsmått för systemet som helhet,
ii.               Systemets komponenter, dvs deras verksamhet, mål och resultatmått,
iii.              Systemets miljö, det vill säga de fasta begränsningar som inte kan påverkas,
iv.              Systemets resurser, dvs. resurser som systemet kan använda, och
v.               Förvaltningen av systemet, dvs beslutsfattare som gör planerna för systemet.
fått möjligheten att tillämpa olika metoder och verktyg för att bedöma konsekvenserna av tekniska, ekonomiska och sociala aktiviteter på miljön applicerat på, men ej begränsat till, energisystemet. 

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska:
förstå
hur olika tekniska, ekonomiska och sociala aktiviteter påverkar miljön.
visa
förmåga att kritiskt granska informationskällor.
visa
medvetenhet om etiska frågor inom forskning och utveckling.


Kursinnehåll

Miljösystemanalys syftar till att stödja beslutsfattare att styra mot hållbar utveckling genom att bedöma samverkan av och effekterna från sociotekniska system på miljön. Kursen introducerar beslutssituationer på olika nivåer (industrin, kommunal nivå och förvaltning) och diskuterar lämpliga metoder/verktyg för att bedöma konsekvenserna av tekniska, ekonomiska och sociala aktiviteter på miljön. Kursen innehåller olika fallstudier, för varje fallstudie introduceras och tillämpas en specifik metod/verktyg (t ex LCA /LCI, cost-benefit analysis). Fallstudier kommer att tillämpas på, men är inte begränsat till, energisystemet. 


Genomförande

Undervisningen innehåller föreläsningar och övningspass samt hemuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt.


Examination

Examinationsformen består av deltagande på lektioner, hemuppgifter och tre olika fallstudier. Slutbetyg baseras på kvaliteten på den skriftliga och muntliga presentationen, vid gemensamma inlämningar ges betyg utifrån individuellt deltagande. Hänsyn tas även till aktivitet under föreläsningarna och resultat på inlämnade uppgifter. Närvaro vid obligatoriska föreläsningar krävs. Alternativ examination kan förekomma.


Examinator
Anna Krook Riekkola

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
* Litteratur tillgänglig på lärplattformen
* Föreläsningarnas åhörarkopior

Följande bok kan vara användbar (men är inte obligatorisk):
* Clayton, A.M.H and Radcliffe, N.J. (1999). Sustainability: A system approach, ISBN 1-85383-319-3.

Litteraturen kommer i huvudsak var på engelska.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0005Hemuppgifter, muntliga redovisningar7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.