Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kompletteringskurs Mekanik 2,5 högskolepoäng

Completion course Mechanics
Grundnivå, F0065T
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper i mekanik såsom statik och dynamik motsvarande F0060T Mekanik och experimentella metoder 7,5 hp. Kunskaper om differentiering och integrering exempelvis M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 hp samt M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 hp, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avklarad kurs kan du

1)    Kunskap och förståelse

a) förklara, exemplifiera och illustrera, för enkla tvådimensionella roterande kroppar, begreppen: svängning och satellitrörelse

2)    Färdighet och förmåga

a) frilägga och räkna på tvådimensionella dynamiska förlopp för partiklar och enkla stela kroppar vid

  • fysisk pendelsvängning,
  • satellitrörelse och
  • icke-konstant acceleration

b) redovisa dina beräkningar på ett begripligt sätt

3)    Värderingsförmåga och förhållningssätt

a) göra ett enkelt grupparbete i en grupp med olika sammansättning


Kursinnehåll
Mekanik:
  1. rörelse med icke-konstant acceleration
  2. polära koordinater
  3. gravitation
  4. periodisk rörelse

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av lärarledda lektioner med teorigenomgångar, demonstrationer och problemlösning. Dessutom ingår en laboration som redovisas skriftligt och muntligt.

Du förväntas räkna de rekommenderade uppgifterna, aktivt delta i lektionerna genom att fundera själv, ställa frågor och diskutera. Ni får samarbeta med bonusuppgifterna, men du måste själv lösa dina uppgifter. Inför laborationen ska du ha gjort förberedelseuppgifterna och läst instruktionerna.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras i form av inlämningsuppgifter och muntlig tentamen samt en obligatorisk laboration.

Övrigt
Denna kurs kan ej ingå i examen tillsammans med W0012T, MTF008, MTF009, MTF429, MTF098, eller F0006T.

Övergångsbestämmelser
Den här kursen, tillsammans med Kompletteringskurs Modern fysik, kan användas som grund för att komplettera från högskoleingenjörskursen F0060T eller motsvarande till civilingenjörskursen Fysik 3, F0006T.

Examinator
Erik Elfgren

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
• Young H. D., Freedman R. A., University Physics with Modern Physics in SI units, 15th edition, Pearson 2019, (t.ex. ISBN-13: 9781292314730) eller motsvarande. Även upplaga 14 (eller 13) kan fungera hyggligt.
• Elfgren E., Formelsamlingen Fysika, Luleå tekniska universitet. Säljs på studentkåren i Luleå.
• Övrigt: Diverse material såsom kompendier och laborationshandledningar i lärplattformen.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig tentamenG U 3 4 52.00ObligatoriskH22
0002LaborationU G#0.50ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto huvudansvarig utbildningsledare 2022-05-13

Reviderad