KURSPLAN

Musikalisk profil - Klassisk musiker 2 15 högskolepoäng

Musical Profile - Classical Musician 2
Grundnivå, F0251G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Klassisk musiker 1 (F0250G), Det musikaliska hantverket - Klassisk musiker 1 (F0246G) och Konstnärlig kunskap 1 (X0003G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse av de villkor och krav som är förknippade med ensemblespel i olika instrumentkonstellationer
 • uppvisa grundläggande kunskap och förståelse av sceniska gestaltningsaspekter av musikframföranden

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa grundläggande förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter individuellt och i grupp
 • uppvisa grundläggande förmåga att framföra musik med ett medvetet sceniskt uttryck  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala färdigheter
 • uppvisa ett reflekterande förhållningsätt till sitt lärande

Kursinnehåll
Kursen innehåller
 • instrument eller sång, individuellt och i grupp
 • ensemblespel, vokalt och/eller instrumentalt
 • scenisk gestaltning

Genomförande
 • enskild- och gruppundervisning, handledning och ensemblerepetitioner

Examination
Examination sker genom konserter och/eller terminsuppspelningar
För att bli godkänd i kursen ska studenten
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/sång och scenisk gestaltningU G VG *11.00ObligatoriskV17
0002Ensemblespel instrumentalt/vokaltU G VG *4.00ObligatoriskV17