Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Klassisk musiker 5 15 högskolepoäng

Musical Profile - Classical Musician 5
Grundnivå, F0321G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat obligatoriska kurser om minst 60 hp från programmet Musik, konstnärlig kandidat, med minst godkänt resultat, däri ska följande kurs ingå Musikalisk profil - Klassisk musiker 4 (F0320G eller F0266G) 15 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 

  • uppvisa fördjupad kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
  • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse av de villkor och krav som är förknippade med ensemblespel i olika instrumentkonstellationer
  • uppvisa fördjupad kunskap och förståelse av sceniska gestaltningsaspekter av musikframföranden


Färdighet och förmåga 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 

  • uppvisa fördjupad färdighet i instudering av tilldelad repertoar
  • uppvisa fördjupad förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter individuellt och i grupp
  • uppvisa fördjupad förmåga att framföra musik med ett medvetet sceniskt uttryck  


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 

  • kunna medvetet och fördjupat reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala färdigheter
  • uppvisa ett reflekterande och fördjupat medvetet förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
  • instrument eller sång, individuellt och i grupp
  • ensemblespel -, vokalt och/eller instrumentalt

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Enskild och gruppundervisning, handledning och ensemblerepetitioner.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I momentet Instrument/Sång examineras Färdighet och förmåga genom klingande redovisning.

I momentet Ensemblespel instrumentalt/vokalt examineras Färdighet och förmåga fortlöpande genom klingande redovisning i samband med repetitioner och konserter.

Kunskap och förståelse samt Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras fortlöpande genom klingande och muntlig redovisning. 

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Petter Sundkvist

Övergångsbestämmelser
Kursen F0321G motsvarar kursen F0291G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Ensemblespel instrumentalt/vokaltU G#4.00ObligatoriskH20
0003Instrument/SångU G#11.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11