KURSPLAN

Arkitektoniskt byggnadsprogram 7,5 Högskolepoäng

Architectural Building Programming
Avancerad nivå, F7008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

P0007B Byggprojektledning samt F0012B Konceptuell design


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Målet med kursen är att kunna förstå, hantera och diskutera komplexa begrepp som används i byggnadsprocessens tidiga skeden samt ha förståelse för arkitektens gestaltande arbete.

 Kunskap om

  • Process och metodik att analysera beställarens och samhällets önskemål och krav, och därefter genomföra ett lokalprogram samt ett gestaltningsförslag som uppfyller kraven.

 Förståelse för

  • Programarbete för komplexa byggnadsprojekt.
  • Arkitektens, arkitekturens och teknikens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället.

 Färdighet och förmåga att: 

  • Analysera platsens möjligheter utifrån föreslagna verksamheters behov.
  • Redovisa ett lokalprogram för komplexa byggnader.
  • Arkitektonisk gestalta och utarbeta en idémässig konceptskiss för en byggnad enligt lokalprogrammet.  
  • Utarbeta en systemhandling för en byggnad.
  • Använda Building Information model (BIM)

Kursinnehåll

Kursen tillämpar den genomgångna utbildningens samlade innehåll i ett verklighetsnära projekt. Projektarbetet avser komplexa byggnader innehållande flera funktioner som ger olika krav på byggnadens utformning.


Genomförande

Kursen bedrivs genom föreläsningar, övningar samt ett iterativt projektarbete, löpande genom hela kursen, med tillhörande inlämningsseminarier (muntligt och skriftligt). Kursen genomförs med projektarbete. Båda arbetena skall redovisas muntligt och skriftligt.


Examination

Skriftlig och muntlig presentation gruppvis och individuellt vid inlämningsseminarier och kontinuerligt vid projekteringsmöten. Obligatorisk närvaro vid seminarier och redovisningstillfällen.


Examinator
Josefina Nordmark

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
"Arkitektens handbok"
Studentlitteratur 2017, ISBN 9789144118673

”Bostadens omätbara värden” Nylander Ola, Forshed Kjell
HSB, 2011

”Byggnaden som system”, Enno Abel, Arne Elmroth.
Studentlitteratur 2016, ISBN 9789144115887

”Tidiga skeden i planering, bygg & förvaltning”, Nina Ryd.
Svensk Byggtjänst, 2017, ISBN 9789173338141

”Vad, När, Hur och av Vem”, Hans Ottosson .
Svensk Byggtjänst, utg 2 2015, ISBN 9789173336901

Kan tillkomma artiklar som delas ut under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0006Inlämningsuppgift, individuell4.0G U 3 4 5
0007Projektarbete3.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.