KURSPLAN

Industriella energiprocesser 7,5 Högskolepoäng

Industrial Energy Processes
Avancerad nivå, F7009T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik
Ingår i huvudområde
Maskinteknik

Behörighet

Kunskaper inom termodynamik och värmeöverföring samt energianläggningar och systemteknik (motsvarande LTU kurser F0031T, F0032T, F0049T). Goda kunskaper i engelska, motsvarande engelska 6/B.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande syfte är att ge en grundläggande förståelse för olika industriella energisystem och energiprocesser med fokus på energieffektivitet.

1. Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse för:
- övergripande struktur och utveckling av industriell energianvändning
- olika industriella energiprocesser och energiomvandlingstekniker
- tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter av industriella energisystem

2. Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- identifiera och värdera olika typer av åtgärder och dess potentialer inom industriella energisystem
- beskriva och förstå systemkonsekvenserna av olika åtgärder inom industriella energisystem

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
- ha tränat och förbättrat sin förmåga till ingenjörsmässigt tänkande
- kritiskt kunna utvärdera industriella energisystem och åtgärder inom dessa


Kursinnehåll
Industriell energianvändning, industriella energisystem, industriella energiprocesser med tonvikt på energiintensiv industri. Tekniker för energiomvandling, analys och värdering av effektiviseringsåtgärder och konsekvenser av att implementera dessa åtgärder, användning av industriell överskottsvärme (till exempel genom integration med omgivande samhälle via fjärrvärmesystem)  hinder och drivkrafter för industriell energieffektivitet.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar (inklusive gästföreläsningar), seminarier och studiebesök (obligatoriska). Kursen innehåller även projektarbeten relaterat till studiebesöken. Samverkan med industrin sker i form av gästföreläsare, studiebesök och projektarbeten.

Examination
Skriftlig och muntlig projektredovisning.

Examinator
Elisabeth Wetterlund

Övergångsbestämmelser
Kursen F7009T motsvarar kursen MTM114

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt kursmaterial görs tillgängligt löpande under kursens gång via den webbaserade lärplattformen Canvas.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Skriftlig och muntlig redovisning7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.