Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bränslen, förbrännings- och förgasningsteknik 7,5 högskolepoäng

Fuels, Combustion and Gasification Technology
Avancerad nivå, F7010T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik, Kemiteknik, Maskinteknik

Behörighet

Termodynamik och värmetransport MTM121/F0032T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
1. Kunskap och förståelse
Efter fullgjord kurs kan studentent:
 • beskriva egenskaperna hos gasformiga, flytande och fasta bränslen  
 • redogöra för olika eldningsanordningar och gasgeneratorer
 • förklara olika reaktionsförlopp och skäl för avvikelser från jämvikt
 • uppskatta bildning av föroreningar och möjligheten att begränsa dessa genom att förändra förhållandena vid förbränning.
2. Färdighet och förmåga
Efter fullgjord kurs kan studenten:
 • beräkna luftbehov och rökgasmängder vid förbränning av olika bränslen
 • beräkna halter av reaktionsprodukter med hänsyn tagit till jämvikt, masstransport och kinetik
 • beräkna flamlängder för olika gasbränslen
 • beräkna förbränningstiden för enskilda bränslepartiklar och -droppar
 • beräkna/uppskatta bildningen av de vanligaste föroreningar och möjligheten att begränsa dessa genom att förändra förhållandena vid förbränning.
  3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter fullgjord kurs kan studenten:
 • redogöra för och reflektera över olika förbränningsteknikers möjligheter och begränsningar inbegripet miljömässiga konsekvenser.
 • övergripande redogöra för konstruktionsgrunderna och reflektera över designproblematiken för olika förbränningsutrustningar.

Kursinnehåll
Utvinning, raffinering och bearbetning av fasta, flytande och gasformiga bränslen. Förgasnings- och förbränningsreaktioner. Stökiometri. Termokemi. Kemisk jämvikt. Kemisk reaktionskinetik. Förbrännings- och förgasningsutrustning. Antändning. Laminära och turbulenta flammor. Heterogen förbränning. Bildning av föroreningar och möjligheten att begränsa dessa genom att förändra förhållandena vid förbränning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består föreläsningar och räkneövningar såväl som studiebesök och laborationer.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Obligatoriska labbar som examineras skriftligen.

Examinator
Marcus Öhman

Övergångsbestämmelser
Kursen F7010T motsvarar kursen MTM135

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium: Kjellström B., Lindberg J. and Keikkala G.; Combustion and Gasification in theory and practice, 2003. Detta material återfinns på hemsidan i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003LaborationU G#1.00ObligatoriskH20
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 56.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17