Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arkitekturtypologier 7,5 Högskolepoäng

Architecture - Development
Avancerad nivå, F7018B
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-01-19

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-01-19

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen inom arkitektur eller byggande t ex slutfört de första tre åren på Civilingenjör Arkitektur. Godkända kurser i Teknisk arkitektur F0007B, F0012B Konceptuell design, CAD + VR W0007B, Urban design F0002B samt P0007B Byggprojektledning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenterna:

  • ha insikt i aktuell forskning och utveckling inom temat för det aktuella projektarbetet med bland annat focus på morfologiska analysverktyg.
  •  ha kartlagt den aktuella arkitekturtypologins förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
  •  ha utvecklat eller utformat ett projekt med givet tema som kan innehålla delar av husbyggnad och/eller stadsbyggnad.
  • ha bedömt teknikens möjligheter och begränsningar i den egna lösningen på problemet och reflekterat kring detta i presentationen av projektet.
  • självständigt och kreativt kunna identifiera, formulera och hantera frågeställningar som grund för projektuppgiften.
  • värderat etiska och ekonomiska konsekvenser vid en realisering av projektet. 
  • ha presenterat sina resultat både skriftligt och muntligt inför grupp.
  • med handledning av lärare självständigt ha genomfört ett utrednings- eller utvecklingsprojekt.
  • ha deltagit aktivt och visat ansvarstagande i färdigställandet av den gemensamma dokumentationen av alla förslag och bearbetat material från seminarierna med programmet InDesign.
  • kunna använda sig av analysverktyg och processmetodik från kursen för att ta sig an och avkoda andra arkitekturtypologier.

Kursinnehåll

Arkitektur med tema arkitekturtypologi inom husbyggnad och/eller stadsbyggnad. Litteratursökning, seminarier, skiss- och designuppgift, användande av CAD- och layoutverktyg för framställning, presentation samt dokumentation.


Genomförande

Kursen genomförs som en tillämpning av de kunskaper studenten tillägnat sig tidigare under de första tre årskurserna. Tillämpningen sker genom deltagande i planering och genomförande av ett avancerat utrednings- eller utvecklingsprojekt. Arbetet genomförs delvis som individuellt arbete och delvis i grupp. Handledningen sker både i grupp och individuellt. Externa handledare och föreläsare med yrkeserfarenhet kan förekomma. Rapporteringen skall hålla hög klass, understödjas av referenslitteratur och referenser samt genomföras så tydligt att en person som inte är insatt i projektet skall kunna ta del av resultatet. Kursen är en arkitektur- och designbaserad kurs. Därför förväntas studenten att göra presentationer i form av ritningar med hög gestaltningskvalitet och modellera både digitalt och för hand. Studenten ska reflektera över slutresultatet av projektet.


Examination

För slutbetyg krävs 90 % deltagande i och närvaro vid seminarier, handledning under workshoptider, presentation av projektuppgift samt delaktighet i skriftlig rapportering inklusive ritningar i form av en gemensam kursdokumentation av det ställda temat. I kursen ingår litteraturseminarium samt seminarium om metodik för projektets genomförande. Graderad betygsättning av gruppens och individuell prestation görs av kursens examinator.


Examinator
Hans Walloschke

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Anpassas till aktuell arkitekturtypologi och dess kontext

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete7.5G U 3 4 5