Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Klimat, landskap och bebyggelse, tekniska bedömningar 7,5 högskolepoäng

Climate, Landscape and Build-up Areas, Technical Assessments
Avancerad nivå, F7019B
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

BSc i Arkitektur, Fysisk planering eller Stadsbyggnad eller minst 180 hp från utbildningsprogram inom byggd miljö. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att studenten skall få kunskap om lokalklimat och hur man kan genomföra tekniska bedömningar av lokalklimat i stadsplanering. Efter avslutad kurs skall studenten ha

kunskap om:
• landskapets, bebyggelseområdens och byggnaders påverkan på lokalklimatet.
• människors aktiviteters påverkan på lokalklimatförhållanden.
• lokalklimataspekter som topografi, solinstrålning, kalluftrörelser, lokala vindar, skuggning, reflektion, avledning, infiltration, mm

förståelse för:
• hur lokalklimatanpassning av bebyggelse och byggnader kan analyseras och utföras

färdighet och förmåga att:
• analysera, värdera och tolka grundläggande kunskap om landskapets, bebyggelseområdens och byggnaders påverkan på lokalklimatet.
• tillämpa tekniska bedömningar av lokalt klimat vid utformning av landskap, tätorter och byggnader, samt lokalisering av bebyggda områden och byggnader. 

Kursinnehåll
• Lokalklimataspekter som topografi, solinstrålning, kalluftrörelser, lokala vindar, skuggning, reflektion, avledning, infiltration, mm.
• Möjligheter att förbättra lokalklimatiska faktorer med åtgärder i landskap, bebyggelse och byggnader.
• Möjligheter till anpassning och återhämtning på grund av förändrade lokalklimatiska faktorer i landskap, bebyggelse och byggnader.Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, Övningar, Inlämningsuppgift.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kunskaper om kursen och grundläggande förståelse examineras genom hemtentamen (Modul 0001) och litteraturseminarium (Modul 0002) medan de färdigheter och förmåga som studenterna förvärvat kommer att granskas av inlämningsrapporten (Modul 0003).

• Modul 0001: Hemtentamen
o Föreläsningsquiz: Frågor baserade på innehållet i varje föreläsning.

• Modul 0002: Litteraturseminarium
o Klasspresentation: Valt ämne om förhållandet mellan klimat och bebyggelse

• Modul 0003: Inlämningsuppgift
o Inlämningsuppgift: Rådande lokalklimat analyseras utifrån olika klimatmetoder. Analys och förslag till åtgärder som förbättrar klimatet redovisas på karta. 

Examinator
Kevin Lau

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
• Oke TR, Mills G, Christen A, Voogt JA, 2017. Urban Climates. Cambridge University Press, UK.

• Eliasson I, 2000. The use of climate knowledge in urban planning. Landscape and Urban Planning. 48: 31-44.

• Roaf S, Crichton D, Nicol F, 2005. Adapting Building and Cities for Climate Change: A 21st Century Survival Guide. Routledge, UK.

• UCCRN, 2018. Second Assessment Report on Climate Change and Cities (ARC3.2). United Kingdom: Cambridge University Press. Available online: https://uccrn.ei.columbia.edu/arc3.2#:~:text=The%20Urban%20Climate%20Change%20Research%20Network's%20Second%20Assessment,Climate%20Change%20in%20Cities%20(ARC3.&text=2%20is%20to%20inform%20the,%2C%20emerging%2C%20and%20developed%20countries.

• Erell E, Pearlmutter D, Williamson T, 2010. Urban Microclimate: Designing the Spaces Between Buildings. Taylor & Francis, UK.

• Carmona, M. (2021). Public places urban spaces: the dimensions of urban design. (Third edition.) New York: Routledge.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003HemtentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH22
0004LitteraturseminariumG U 3 4 51.50ObligatoriskH22
0005InlämningsuppgiftG U 3 4 53.00ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-10-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-02-11