Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Modern experimentell mätteknik 7,5 högskolepoäng

Modern Experimental Metrology
Avancerad nivå, F7037T
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Experimentell mekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet Teknisk fysik, Maskinteknik eller Elektroteknik inklusive kursen E7021E Mätteknik och felanalys eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska utveckla en förmåga till att planera och utföra experimentellt arbete genom de kunskaper och erfarenheter som ges i arbetet med de experimentella metoder som behandlas i kursen. Med hjälp av de kunskaper som studenten tillägnar sig ska hen även kunna sätta sig in i likartade experimentella metoder, som ligger utanför kursens ram. Studenten ska efter genomgången kurs

- kunna välja lämplig experimentell metod för ett givet mätproblem;
- kunna planera, ställa upp och genomföra ett experiment;
- kunna värdera kvalitén på resultaten från experimentet;

-
kunna värdera resultaten från experimenten i relation till fysiken.
- kunna presentera resultaten både skriftligt och muntligt


Kursinnehåll

Inom kursen genomgås basal mätteknik och tillämpningar av experimentell metodik. Under föreläsningar och laborationer gås igenom hur experiment planeras, mätsignaler samlas in, protokollförs och behandlas med ett speciellt fokus på optiska metoder och mekaniska storheter.

Innehåll:
Filosofiska och praktiska frågeställningar kring experimentell verksamhet, mätfel och osäkerhet, analog och digital insamling av data, mätning av elektriska termiska optiska mekaniska och kemiska storheter, Avbildande mätmetoder, design av mätsystem.


Genomförande

Kursen består av föreläsningar, obligatoriska laborationer, planering utvärdering och analys av experimentellt data och rapportskrivning samt en muntlig presentation för varje laboration.


Examination

Gruppvisa inlämningsuppgifter i form av laborationsplanering och rapporter i artikelform, muntlig presentation av det experimentella arbetet. Alla moment måste godkännas. Andra examinationsformer kan förekomma.


Examinator
Kerstin Ramser

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Särtryck och vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Rapport/muntlig presentationU G#4.00ObligatoriskV20
0004LaborationU G#3.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för teknikvetenskap och matematik 2011-02-07

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-04-29