Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, Musikalisk gestaltning, Klassisk musiker 30 högskolepoäng

Project Degree, Musical Performance, Classical Musician
Avancerad nivå, F7038G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 1 (F7032G), Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 2 (F7033G) och Konstnärliga forskningsprocesser: teori och metod (C7010G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande syfte är att studenten ska visa förmåga

 • att i musikalisk och skriftlig form, med utgångspunkt i den egna verksamheten som utövande musiker inom västerländsk konstmusik, gestalta ett större självständigt konstnärligt forskningsarbete på avancerad nivå; samt
 • att granska liknande arbeten i en reflekterande diskussion.

Studenten ska i sitt självständiga arbete visa förmåga

 • att undersöka och reflektera över musikaliskt-konstnärliga frågeställningar med anknytning till den egna konstnärliga verksamheten som utövande musiker
 • att självständigt tillämpa vunna kunskaper och insikter inom området musikalisk interpretation, beträffande bl.a. konstnärligt uttryck och personlig reflektion
 • att sätta in det egna arbetet i ett vidare konstnärligt och kunskapsmässigt sammanhang
 • att tillämpa relevanta forskningsmetoder
 • att på eget initiativ söka och tillämpa för arbetet relevant kunskap
 • att kommunicera de vunna insikterna på ett professionellt sätt i skrift, tal och musik.

För inriktning Klassisk musiker ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt tillägna sig repertoar i en reflekterande och personlig interpretation med stilistisk medvetenhet och konstnärlig uttrycksfullhet,
 • visa förmåga att som utövande klassisk musiker, solistiskt såväl som i olika kammarmusikaliska sammanhang, i ett helhetstänkande utveckla sin konstnärliga röst och identitet samt sitt sceniska uttryck i det publika mötet,
 • visa förmåga att, självständigt utveckla programidéer och tillsammans med studenter inom andra inriktningar och program söka nya sätt att mötas i konstnärliga och musikaliskt gränsöverskridande konstellationer.

Kursinnehåll

I det självständiga arbetet ska som en väsentlig del ingå en konstnärlig musikalisk produktion. I relation till denna formuleras en frågeställning, som bearbetas med för det valda ämnet relevanta metoder. Arbetet redovisas dels i musikalisk, dels i skriftlig form. Den skriftliga framställningen ska ha karaktären av självständig reflektion och/eller undersökning. Den konstnärliga produktionen och den skriftliga framställningen ska vara väl integrerade och bilda en sammanhängande helhet.

Vid seminarier ska den studerande aktivt delta i diskussioner samt fullgöra och redovisa uppgifter. Sådana uppgifter kan exempelvis gälla presentation av litteratur eller granskning av delar av medstuderandes pågående självständiga arbeten.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs i huvudsak som självständigt arbete i form av

 • förberedelser av egen musikalisk produktion
 • eget forskningsarbete, inklusive litteraturstudium
 • redovisning av egen skriftlig och musikalisk produktion.

Det självständiga arbetet stöds genom

 • konstnärlig handledning och texthandledning
 • seminarier där bl.a. det egna och andras pågående examensarbeten diskuteras.

Det självständiga arbetets konstnärliga del ska innefatta en ljud- eller videoinspelning eller en konsert eller annat offentligt framträdande, eventuellt i kombination med andra presentationsformer, exempelvis ett partitur eller en installation. Den konstnärliga delen ska dokumenteras i en med hänsyn till arbetets art lämplig form.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Det självständiga arbetet ska framläggas i sin helhet för diskussion vid ett offentligt slutseminarium. Slutseminariet sker med opposition och studenten ska själv medverka i opposition på ett annat självständigt arbete inom kursen.
 

Examination 1 - Examensarbetet diskuterat och godkänt på delseminarium 1 - 10 hp
Examination 2 - Godkänd som opponent och respondent på delseminarium 2 och slutseminarium - 5 hp
Examination 3 - Examensarbetet godkänt - 15 hp 

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Stefan Östersjö

Övergångsbestämmelser
Kursen F7038G motsvarar kursen F7023G

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Litteratur som behövs för det självständiga arbetet väljs individuellt av den studerande i samråd med handledare. Dessutom kan litteratur ges som uppgift vid seminarier enligt seminarieledarens bestämmande.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Examination 1U G#10.00ObligatoriskH19
0003Examination 2U G#5.00ObligatoriskH19
0004Examination 3U G VG *15.00ObligatoriskH19Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad