KURSPLAN

Fysik A, gymnasiekomplettering 7,5 förutbildningspoäng

Elementary Physics A, Highschool Supplementary Course
Förberedande nivå, FX001T
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Höst 2013 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Inst. för teknikvetenskap och matematik 2011-10-07

Betygskala
U G VG
Ämne
Fysik
Ämne (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande gymnasiets naturkunskap B samt matematikkurserna A och B. Det är en fördel att läsa matematik C, åtminstone parallellt med denna kurs.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs:
- har studenten inhämtat grundläggande kunskaper och experimentella färdigheter i fysik, motsvarande Fysik A på de 3-åriga nationella programmen i gymnasieskolan.
- har studenten skapat sig den förståelse och de experimentella färdigheter som möjliggör ytterligare studier och som utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning.
- har studenten en förståelse av fysikens betydelse för tekniken och kulturen i samhället.
- kan studenten tillämpa fysikkunskaperna inom relevanta ämnesområden.

Kursinnehåll
Fysikaliska storheter, begrepp, modeller, mätningar och mätvärden. Grundläggande mekanik, krafter, kraftmoment och jämvikt. Energi, värme och arbete. Linjär rörelse. Kraft och rörelse och kaströrelse. Geometrisk optik. Ljusutbredning, ljusreflexion, bildkonstruktion och optiska instrument. Grundläggande ellära. Mätning, elektriska kretsar. Kirchoffs lagar. Termodynamik. Inre energi, temperatur och uppvärmning. Huvudsatserna. Fundamentala krafter, universums struktur och materiens uppbyggnad i mindre beståndsdelar.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner och laborationer. Deltagande i samtliga laborationer samt skriftliga laborationsredogörelser är obligatoriskt.

Examination
En skriftlig sluttentamen samt fortlöpande delprov under kursens gång. Laborationer samt godkända laborationsrapporter är obligatoriska. Tentamensuppgifterna kan omfatta räkneproblem, uppgifter med anknytning till laboration samt teoriuppgifter. För godkänd kurs krävs att alla moment är avklarade.
Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen. Kursen ges eventuellt endast nätbaserat i lp3-lp4.

Examinator
Hans Weber

Övergångsbestämmelser
Kursen FX001T motsvarar kursen MTF504

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bergström m.fl.: \"Heureka\", Fysik för gymnasieskolan, kurs A\", ISBN 91-27-56721-4.
Kompendium: \"Kompletteringar och laborationshandledningar till Fysik A\", Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, LTU
Formelsamling: Tabell-och formelsamling för Fysik A och Fysik B, Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, LTU

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG3.90ObligatoriskH07
0002Laboration MekanikU G#0.70ObligatoriskH07
0003Laboration Optik och ElläraU G#0.70ObligatoriskH07
0004Övrigt Fysik AU G#2.20ObligatoriskH07