Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vägar och järnvägar 7,5 högskolepoäng

Road and railway engineering
Grundnivå, G0002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i geoteknik rekommenderas


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Målet är att du skall få grundläggande kunskaper om uppbyggnad av vägar, gator och järnvägar samt hur de fungerar under sin tekniska livslängd. Begreppen byggs upp kring de svenska reglerna för väg och järnvägsbyggnad.
Efter kursen ska studenten kunna:

Beskriva
Väg- och järnvägsinfrastrukturens roll inom samhällsplaneringen
Hur samhället styr och planerar investering och drift- och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur
Geotekniska undersökningsmetoder för väg- och järnvägsbyggnad 
Entreprenadformer


Redogöra för
Laborativa metoder för obundna och bundna material
Nedbrytningsmekanismer för järnväg
Nedbrytningsmekanismer för väg
Inventeringsmetoder för tillståndsbedömning av vägar och järnvägar
Analytiska och empiriska dimensioneringsmetoder för väg
Drift- och underhållsplanering
Förklara
Strukturell uppbyggnad av flexibel och styv överbyggnad
Strukturell uppbyggnad av ballastburna spår

Tillämpa
Tjäldjupsberäkningar
Utvärdera resultat från ballastprovning
På en grundläggande nivå dimensionera vägar enligt DK1 och DK2
Bestämmelser för arbete på väg
Dimensionera ballastburen järnvägsöverbyggnad


Kursinnehåll
Kursen behandlar projektering, byggande samt grundläggande drift- och underhållsaspekter av väg- och järnvägsöverbyggnader. Dimensionering och krav utgår från svensk praxis och europeiska standarder. Kursen behandlar översiktligt geotekniska krav, linjeföring, nödvändiga kringanläggningar och byggprocessen. Fokus i kursen ligger på överbyggnadsdimensionering och materialkrav. I kursen ingår att genomföra prov Säkerhet på väg-behörighet.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner som varvas med övningar samt laborationer och ev. studiebesök. Under kursens gång genomförs inlämningsuppgifter och duggor.

Examination
Slutbetyget baseras på inlämningsuppgifter och skriftliga prov.

Examinator
Hans Mattsson

Övergångsbestämmelser
Kursen G0002B motsvarar kursen ABG101

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Agardh, S., Parhamifar, E., 2014. Vägbyggnad. Liber AB, Stockholm. ISBN978-97-47-09346-5

Sundqvist, H. 1999. Byggande, drift och underhåll av järnvägsbanor. Rapport
67. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. ISSN 1103-4289.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004DuggorG U 3 4 53.00ObligatoriskH15
0005Inlämningsuppgifter och datorlaborationerG U 3 4 54.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14