KURSPLAN

Vetenskaplig metod 7,5 Högskolepoäng

Scientific Method
Grundnivå, G0006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
1 beskriva övergripande tillvägagångssätt för de vanligast förekommande metoderna vid samhällsvetenskapligt utformade studier
2 beskriva och resonera kring grundläggande begrepp inom samhällsvetenskaplig metodik
3 förklara i vilka situationer olika vetenskapliga metoder är användbara som undersökningsstrategi
4 planera och genomföra ett mindre samhällsvetenskapligt projekt där fokus ligger på att kunna:
  a välja och motivera sitt val av metod för ett givet undersökningsproblem
  b samla in information på ett strukturerat sätt
  c analysera och värdera eget och andras arbete
  d presentera resultatet av sitt arbete både muntligt och skriftligt på ett tydligt och professionellt sätt
5 redogöra för likheter/skillnader mellan utredning och forskning

Kursinnehåll
Kursen behandlar vetenskapliga tillvägagångssätt och skall fungera som en bas för framtida projektuppgifter och uppsatser. Fokus ligger på att skapa en förståelse för vad som utgör grund för vetensaplighet samt vilken typ av kunskap som olika tillvägagångssätt ger upphov till.

Genomförande
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarieövningar som ska ses som ett komplement till den obligatoriska kurslitteraturen.

Examination
Individuella frågequiz under kursens gång och en avslutande enskild hemtenta, obligatoriska projektarbeten samt aktivt deltagande i seminariediskussioner under kursens gång. Lärandemål 1-3 + 5 examineras huvudsakligen i quiz och enskild hemtenta. Lärandemål 4 examineras genom det projektarbete studenterna genomför i grupp. I viss mån examineras också lärandemål 3 i projektarbetet. Innehållet i rapporten är kopplade till 3+4a-b, strukturen/formen (både skrift och tal) är kopplad till 4d och samtalet/oppositionen på seminariet är kopplat till lärandemål 4c.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med G0002N, IEF332, IEM336, IEM510 eller M7012N eller annan kurs med liknande innehåll.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Ossi Pesämaa

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Matthew David, Carole D. Sutton. Samhällsvetenskaplig metod. ISBN 978-91-44-09995-8.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska prov och uppgifter7.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.