Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, Industriell ekonomi, kandidat 15 högskolepoäng

Thesis in Industrial and Management engineering, Bachelor
Grundnivå, G0014N
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Industriell ekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Av bas- och kärnkurserna får högst två 7,5 hp kurser, alternativt en 15 hp kurs, vara oavklarade.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska konsolidera, förvärva och visa kunskap och förståelse inom huvudområdet industriell ekonomi, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 
Detta innebär att studenten ska:
•    Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom huvudområdet industriell ekonomi samt att genomföra uppgiften inom givna tidsramar
•    Visa förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma deras relevans för den egna studien
•    Visa förmåga att utföra ett motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
•    Visa förmåga att välja och motivera metod för studien med förståelse för valets inverkan på studiens resultat
•    Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information av relevans för vald problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom fördjupningsområdet,
•    Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
•    Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
•    Visa färdighet att självständigt arbeta inom området industriell ekonomi
•    Visa förmåga att inom huvudområdet industriell ekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
•    Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
•    Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
•    Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera examensarbetets genomförande och resultat
•    Visa förmåga att kritiskt granska andra examensarbeten på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Examensarbetet utgörs av ett uppsatsarbete som skrivs av en eller två studenter. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom huvudområdet industriell ekonomi med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på andra examensarbeten.

Genomförande
Undervisningen ges i form av seminarier och individuell handledning. Kursen inleds med att studenten författar en kortare uppsatspromemoria där uppsatsens problemställning och syfte diskuteras. Denna promemoria ska sedan vidareutvecklas till en planeringsrapport. Både uppsatspromemorian och planeringsrapporten diskuteras vid särskilt anordnade sammankomster. Utöver detta genomförs ytterligare två seminarier förutom examinationsseminariet. Var student ska individuellt eller tillsammans med en annan student skriva en uppsats och där relevanta vetenskapliga metoder tillämpas.

Examination
För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarium där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten.

För godkänt betyg på kursen krävs vidare e-publicering av arbetet enligt LTUs regler samt att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutat.

Övrigt
Kursen är endast avsedd för studenter som påbörjat men ej avser att fullfölja civilingenjörsutbildning inom huvudområdet industriell ekonomi.

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Rickard Garvare

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen varierar beroende på arbetets karaktär och inriktning. Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV21
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV21
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV21
0004Godkänd rapportU G#15.00ObligatoriskV21Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Daniel Örtqvist, HUL 2020-11-16

Reviderad