Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Verksamhetsförlagd utbildning inom ekonomiområdet 15 högskolepoäng

Practice based education in the management area
Grundnivå, G0015N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt för tillträde till kursen gäller att studenten har uppnått minst 120 högskolepoäng av de för ekonomie kandidat eller civilekonomexamen obligatoriska kurserna i årskurs 1-2. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N) 7,5 hp, Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar (N0040N) 7,5 hp, Nationalekonomi A, Makroteori (N0011N) 7,5 hp, Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi (N0012N) 7,5 hp, Ledning och organisation av affärsverksamhet (O0017N) 7,5 hp, Marknadsföring, grundkurs (M0015N) 7,5 hp, Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (R0009N) 7,5 hp, Vetenskapsteori, metod och etik (G0012N) 15 hp, Strategisk ledning (G0011N) 7,5 hp, Finansiell ekonomi (N0038N) 7,5 hp, Juridisk introduktionskurs (J0046N) 15 hp, Grundläggande statistik (S0009M) 7,5 hp och Företagsekonomisk data och analys (G0013N) 7,5 hp eller Nationalekonomisk data och analys (N0039N) 7,5 hp, eller motsvarande kurser. Förutom ovanstående krav, krävs att studenten tillsammans med företaget/organisationen där den verksamhetsförlagda utbildningen ska äga rum, upprättar en studieplan som ska vara godkänd av examinatorn för kursen.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen avser att förse studenten med insikter, lärdomar, erfarenheter och ökad förståelse för hur ekonomiarbete utförs i praktik. Detta, tillsammans med annan högre ekonomiutbildning, ämnar utgöra grund för en framtida roll som yrkesprofessionell ekonom. 

Studenten ska efter kursen:
Kunskap och förståelse 

- ha förvärvat insikter, lärdomar och erfarenheter om hur yrkesrelevanta uppgifter och/eller uppdrag inom ekonomiområdet kan utföras i praktik   

- ha uppnått förståelse för hur yrkesrelevanta händelser och situationer inom ekonomiområdet kan relateras till förvärvade kunskaper från tidigare genomförd högre ekonomiutbildning

Färdighet och förmåga 

- ha färdighet att på egen hand etablera kontakt med organisationer för att träffa överenskommelser om utförandet av yrkesrelevanta uppgifter och/eller uppdrag av relevans för yrkesverksamma ekonomer

 - ha förmåga att tillämpa modeller och teorier med ekonomianknytning för analys, problemlösning, argumentation och/eller rekommendation i yrkesrelevanta situationer inom ekonomiområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- med utgångspunkt från modeller och teorier med ekonomianknytning, ha förmåga att kritiskt granska hur utförandet av yrkesrelevanta uppgifter och/eller uppdrag för yrkesverksamma ekonomer utförs i praktik och med utgångpunkt från detta föreslå förändringar 

- ha förmåga att värdera och reflektera över de förvärvade kunskaperna från tidigare genomförd högre ekonomiutbildning i relation till yrkesrelevanta händelser och situationer inom ekonomiområdet


Kursinnehåll
Kursen består till största del av att utföra yrkesrelevanta uppgifter och/eller uppdrag inom ekonomiområdet. Detta sker vid den organisation där överenskommelse om detta har träffats. Därutöver ska studenten skriftligt dokumentera de praktiska insikter, lärdomar och erfarenheter som har förvärvats och med utgångspunkt från dessa, värdera, reflektera, kritiskt granska och föreslå förändringar. 

Observera! Kursen kan endast erbjudas under förutsättning att studenten uppfyller kursens behörighetskrav (se rubriken Behörighet) och att studenten på egen hand har träffat överenskommelse med en organisation om att få genomföra utbildningen på plats i enlighet med de kursmål som finns (se rubriken Mål/Förväntat studieresultat).  

Av praktiska skäl ska kursens behörighetskrav gällande slutförda kurser vara helt uppfylld senast en vecka innan kursstart. Överenskommelsen med organisationen om att få genomföra utbildningen på plats ska bekräftas via upprättandet av en studieplan som ska godkännas av kursens examinator. Examinatorns bedömning av studieplanen riktas primärt mot att säkerställa att utbildningen på plats är relevant för en yrkesverksam ekonom och att de uppgifter och/eller uppdrag som är tänkt att utföras möjliggör examination i enlighet med kursmålen. Förutom detta behöver även examinatorn säkerställa att såväl studenten som en av organisationen utsedd kontaktperson/handledare är införstådd med de riktlinjer och principer som gäller för kursen (detta framgår av mallen för studieplanen). Studieplanen ska vara examinator tillhanda senast en kalendermånad innan kursstart och vara godkänd senast två veckor innan kursstart. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs till största del på plats vid den organisation där överenskommelse har träffats om utförandet av yrkesrelevanta uppgifter och/eller uppdrag. I denna del av kursen ingår bland annat att bekanta sig med organisationens verksamhet(er) och att med ledning, stöd och överinseende av en av organisationen utsedd handledare, utföra överenskomna uppgifter och/eller uppdrag. Därutöver ingår även att ta stöd av modeller, teorier och andra kunskaper med ekonomianknytning som har förvärvats från tidigare genomförd högre ekonomiutbildning.  

En annan del av kursen handlar om att skriftligt dokumentera, relatera, reflektera över, värdera och kritiskt granska de praktiska insikter, lärdomar och erfarenheter som har förvärvats under kursens gång. Detta sker löpande via loggböcker som ska lämnas in veckovis under den tid som utbildningen pågår vid den organisation där överenskommelse om utbildningen har träffats och i sammanfattad form via en slutrapport som ska lämnas in i slutet av kursen. Dessa moment leds och ombesörjs av en av Luleå tekniska universitet utsedd handledare. För såväl loggbok som slutrapport finns ett antal på förhand fastställda områden vilka ska behandlas och detta framgår av kursens studieanvisning. Huvuddelen av dessa områden ingår även som del av kursens examination (se även rubriken Examination). Samtliga loggböcker och slutrapporten ska även överlämnas för påseende och vidimering till den kontaktperson/handledare som har lett och stöttat utbildningen på plats vid den organisation där huvuddelen av kursen har genomförts.  


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Studenten ska genom upprättandet av en skriftlig studieplan visa att denne:

1. På egen hand kan etablera kontakt med en eller flera organisationer för att träffa överenskommelser om utförandet av yrkesrelevanta uppgifter och/eller uppdrag av relevans för yrkesverksamma ekonomer

Studenten ska löpande och sammanfattat via veckovisa loggböcker och en slutrapport skriftligt visa att denne:

2. Har förvärvat insikter, lärdomar och erfarenheter om hur yrkesrelevanta uppgifter och/eller uppdrag inom ekonomiområdet kan utföras i praktik   

3. Besitter förmåga att tillämpa modeller och teorier med ekonomianknytning för analys, problemlösning, argumentation och/eller rekommendation i yrkesrelevanta situationer inom ekonomiområdet

4. Med utgångspunkt från insikter, lärdomar och erfarenheter om hur yrkesrelevanta händelser och situationer inom ekonomiområdet kan utföras i praktik, har förståelse för hur dessa kan relateras till förvärvade kunskaper från tidigare genomförd högre ekonomiutbildning 

5. Med stöd av modeller och teorier med ekonomianknytning, besitter förmåga att värdera, reflektera och kritiskt granska hur utförandet av yrkesrelevanta uppgifter och/eller uppdrag av relevans för yrkesverksamma ekonomer utförs i praktik och baserat på detta kan föreslå förändringar av ekonomiarbete i praktik

Förutom ovanstående är också kraven för att bli godkänd på kursen att studenten omfattningsmässigt har deltagit under minst åttio (80) procent av den utbildning som är fastställd enligt den studieplan som har upprättats och att såväl samtliga loggböcker som slutrapporten har vidimerats av en kontaktperson/handledare vid den organisation där huvuddelen av utbildningen har genomförts.   


Övrigt
Om studenten av någon anledning inte kan slutföra sin utbildning ska kursens examinator utan dröjsmål kontaktas för vägledning och beslut om hur kursen ska avslutas givet de förutsättningar som vid denna tidpunkt råder.   

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Ersätter kursen G7001N, Verksamhetsförlagd projektkurs inom ekonomiområdet.
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med G7001N eller kurs med liknande innehåll.

Examinator
Kent Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bestäms individuellt och ska godkännas av kursens examinator.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska uppgifterU G#15.00ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16