KURSPLAN

Geoteknik fk 7,5 högskolepoäng

Soil Mechanics, Advanced Course
Avancerad nivå, G7008B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundkurs i geoteknik eller geomekanik, Väg- och järnvägsbyggnad.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Under kursens gång ska fördjupade kunskaper inom någon eller några delar av ämnet geoteknik förvärvas och därutöver ska en kontakt med något aktuellt forskningsområde inom ämnet erhållas. Kursen strävar efter att behandla några väsentliga områden som kan vara lämpliga för kommande examensarbete.

Du skall kunna tillämpa: • Några teorier för konstitutiv modellering av jord med tonvikt på plasticitetsteorin • triaxialförsök på ett jordprov för bestämning av dess hållfasthets- och deformationsegenskaper. • Tjäldjupsberäkningar på ett ”case” • Odränerad respektive dränerad analys • PLAXIS på några enkla tillämpningar Du skall förstå: • Jords uppförande under kompression och skjuvning • Begreppen kontraktans, dilatans och kritiskt tillstånd. • Reversibel och irreversibel deformation. • Förekomst av permafrost och dess byggnadstekniska konsekvenser • Orsaken till tjällyftning • Orsaken till tjällossningsproblem

Du ska känna till: • Hur en konstitutiv drivenhet kan utnyttjas för simulering av ett triaxialförsök • Några numeriska analysmetoder för slänststabilitetsberäkningar • Geoteknisk undersökning och projektering inför exploatering av potentiella skredområden • Det geotekniska randvärdesproblemets basekvationer. • Analytiska och numeriska lösningsmetoder. • Några exempel på programsystem som kan vara lämpliga för att lösa geo

Kursinnehåll
Hållfasthets- och deformationsegenskaper hos jord - konstitutiv modellering (30%). Metoder för att bestämma hållfasthets- och deformationsegenskaper i jord. Laboration med datorlaboration. Värmetransport, tjällyftningsmekanismer, tjäldjup och tjällossning i jord (20%). Släntstabilitet och skred (20%). Skredmekanismer. Numeriska beräkningsmetoder i geoteknik (20%). Datorlaboration med kommersiellt finita elementprogram. (PLAXIS) Erfarenhet från geoteknikprojekt (10%) Några föreläsningar av yrkesverksamma geotekniker.

Genomförande
Lektioner. konstruktionsuppgifter och laborationer. Självständig kunskapsinhämtning, sammanställning och värdering av information i ett valt ämne samt författande av en seminarieuppsats. Muntlig presentation av uppsatsen med tillhörande opposition vid ett särskilt seminarium.

Examination
Examinationen sker utifrån redovisningen av konstruktionsuppgifterna, laborationerna och seminarieuppgiften. Hänsyn tas till såväl den skriftliga rapporten som till det muntliga framförandet. Kursen betygssätts med differentierade betyg.

Övrigt
G7008B motsvarar ABG105 eller ABG112 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Jan Laue

Övergångsbestämmelser
Kursen G7008B motsvarar kursen ABG105

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Axelsson K: Constitutive modelling of soils on the basis of the theory of
plasticity. Avd för geoteknik. Skrift 94:2, LTU.
Laboration manual and assignments. Avd för geoteknik. Skrift 98:6. LTU.
Knutsson S: Några synpunkter på tjälningsprocessen och dess
termodynamiska bakgrund. Avd för geoteknik. Skrift 85:8. LTU.
Knutsson S: Jordmaterialets värmetekniska egenskaper. Avd för
geoteknik. Skrift 85:9, LTU.
Knutsson S: Klimatbelastningar vid tjäldjupsberäkningar. Avd för geoteknik.
Skrift 85:10, LTU.
Sällfors G: Beräkning av slänters stabilitet
Towhata, I: Geotechnical Earthquake Engineering

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001SeminarieuppsatsU G#3.80ObligatoriskH07
0002KonstruktionsuppgifterU G#3.70ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.