KURSPLAN

Hälsopromotion, kost- i teori och praktisk tillämpning 7,5 Högskolepoäng

Health promotion, nutrition- in theory and praxis
Grundnivå, H0005H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-08-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs utifrån ett hälsopromotivt perspektiv kunna agera som hälsovägledare på området kost. Målet är att kunna:
  1. Redogöra för teorier inom näringslära och kosthållning samt värdera och kritiskt tolka vetenskapliga artiklar på området.
  2. Tillämpa och tolka kostanalyser, samt motivera kostråd utifrån individuella behov avseende näringslära och kosthållning.
  3. Utföra hälsosamtal och utveckla hälsoplaner för individer och grupper samt diskutera yrkesetiska aspekter inom området för näringslära och kosthållning.

Kursinnehåll
  • Kostanalys
  • Hälsosamtal och hälsoplaner
  • Näringslära och kosthållning
  • Kostråd och kostvägledning
  • Litteraturgranskning inom kost
  • Verksamhetsförlagda uppgifter
  • Yrkesetiska aspekter i möte med människor i hälsovägledning

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek, helst 2,0 Mbit/sek) samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom, laborationer, litteraturstudier, grupparbete, verksamhetsförlagda uppgifter, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid examinationsseminarier. Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
Målen i kursen examineras individuellt genom studieuppgifter och examinationer som genomförs praktiskt, skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp.   Kriterierna för G och VG beskrivs i studiehandledning.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter och motsvarar kostdelen i S0052H

Examinator
Anna-Karin Lindqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Abrahamsson, L., Andersson, A., Becker, W. & Nilsson, G. (red.) (senaste upplagan) Näringslära för Högskolan. Stockholm: Liber.

Henriksen, J-O & Vetlesen, A-J (senaste upplagan) Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, U. (senaste upplagan) Näring och hälsa. Lund: Studentlitteratur.

Kostenius C. & Lindqvist A-K.(2006) Hälsovägledning- från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Näringslära och kosthållning3.0U G VG
0002Kostanalys och kostråd2.0U G VG
0003Hälsosamtal och hälsoplaner2.5U G#