Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hälsopromotion - Personlig träning, i teori och praktisk tillämpning 15 högskolepoäng

Health promotion - Personal training, in theory and practical application
Grundnivå, H0011H
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom hälsopromotion, hälsovägledning, sjukgymnastik motsvarande 52,5hp omfattning eller motsvarande kunskaper. Basala kunskaper inom anatomi och fysiologi för människans rörelseapparat motsvarande 7,5hp omfattning eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
I kursen ska studenterna fördjupa kunskaper inom hälsopromotion och fysisk aktivitet, dess vetenskapliga grund och aktuell forskning inom området. Den studerande ska efter genomgången kurs utifrån ett hälsopromotivt perspektiv kunna agera som personlig tränare.  Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring kunna:
 1. Argumentera för och tillämpa relevanta principer inom idrottsfysiologi, anatomi och träningslära, samt värdera och kritiskt tolka vetenskapliga artiklar om fysisk aktivitet och träning.
 2. Analysera individers fysiska status och träningsbehov genom att välja och tillämpa relevanta rörelsetester, biomekaniska analyser, samt tester av fysisk kapacitet.
 3. Utveckla samt utvärdera specifika träningsprogram för individer i olika åldrar. 
 4. Utföra hälsosamtal och tillämpa relevanta hälsopsykologiska teorier och verktyg för att stödja individens motivation.
 5. Planera, leda och utvärdera olika former av fysisk träning.

Kursinnehåll
 • Fysisk aktivitet -olika träningsformer och deras effekter på kroppens fysiska egenskaper (styrka, spänst, stabilitet, rörlighet, uthållighet) och kroppskomposition
 • Idrottsfysiologi, anatomi och träningslära
 • Rörelsetester och biomekaniska analyser
 • Särskilda träningsbehov
 • Hälsoplaner och tillämpad hälsopsykologi
 • Ledarskap – att leda personlig träning
 • Träningsmiljöer och säkerhet
 • Litteraturgranskning inom fysisk aktivitet och träning
 • Praktisk tillämpning av personlig träning
 • Yrkesetiska aspekter

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek, helst 2,0 Mbit/sek) samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt metodövningar, seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, verksamhetsförlagda uppgifter, metodövningar, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid examinationsseminarier. Obligatorisk närvaro vid metodövningar. Kursen är en valfri kurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Målen i kursen examineras individuellt genom studieuppgifter och examinationer som genomförs praktiskt, skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp. Kriterierna för G och VG beskrivs i studiehandledning.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Glenn Hall

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Obligatorisk kurslitteratur:
Hallén, J. & Ronglan, L.T. (senaste upplagan). Träningslära för idrotterna. Stockholm: SISU idrottsböcker
Thomeé, R., Augustsson J., Wernbom, M. & Augustsson, S., & Karlsson, J. (senaste upplagan) Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering. Stockholm: SISU Idrottsböcker

Referenslitteratur:
Matsson, M. (2014). Träningsplanering. Stockholm: SISU idrottsböcker
Andersson, G. (senaste upplagan) Nya konditionstest på cykel. Stockholm: SISU Idrottsböcker
Behnke, R. (senaste upplagan), Fakta om rörelseapparaten, Anatomi för idrotten. Stockholm: SISU Idrottsböcker
Brülde, B.(2011). Folkhälsoarbetets etik. Lund: Studentlitteratur
Clark, M., Sutton, B. & Lucett, S. (senaste upplagan) NASM Essentials of personal fitness training. Burlington: Jones & Bartlett Learning
Kostenius C. & Lindqvist A-K.(2006) Hälsovägledning- från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Tillämpn. - träningsprinc. - muntl sem., skriftlig ind uppg.U G VG *3.00ObligatoriskH14
0002Analyser av träningsbehov - skriftliga uppg., ind. och gruppU G#2.00ObligatoriskH14
0003Träningsprogram - muntligt sem. m skriftliga ind. uppgifterU G#3.00ObligatoriskH14
0004Hälsoplaner - muntl sem., skriftl ind. uppg, praktisk examU G VG *7.00ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11