Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikhistoria 1 7,5 högskolepoäng

Music history 1
Grundnivå, H0041G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande kunskap om och förståelse för musikens utveckling från antiken fram till början på 1900-talet.

Färdighet och förm å ga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna redogöra för viktiga musikhistoriska händelser.

Värderingsförm å ga och förh å llningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över och förhålla sig till musikens historiska utveckling. 


Kursinnehåll

•   Antiken till renässansen

•   Barocken

•   Wienklassicismen

•   Romantiken

•   Senromantiken och 1900-talets början 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar och seminarier

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen i musikhistoria, deltagande vid examinerande seminarier.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Fredrik Högberg

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Russano Hanning, B. Concise History of Western Music

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Musikhistoria (antiken t.o.m. 1900-talet)U G#7.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11