Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikhistoria 2 7,5 högskolepoäng

Music history 2
Grundnivå, H0042G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikhistoria 1 (H0041G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande kunskap om och förståelse för musikens utveckling från början på 1900-talet fram till musik i vår samtid.

Färdighet och förm å ga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna redogöra för viktiga musikhistoriska händelser under 1900-talet och början av 2000-talet inom klassisk musik, jazz och rock/pop.

Värderingsförm å ga och förh å llningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över och förhålla sig till musikens historiska utveckling. 


Kursinnehåll

•   Före första världskriget

•   Mellankrigstiden

•   Efter andra världskriget

•   80-talet och framåt 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar och seminarier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Tentamen i musikhistoria, deltagande vid examinerande seminarier 


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Fredrik Högberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
Russano Hanning, B. Concise History of Western Music
Ross, A. The Rest is Noise

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Musikhistoria (1900-talet och 2000-talet)U G#7.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16