KURSPLAN

Minoritetsidentitet som politikområde 7,5 Högskolepoäng

Minority identity as an area of politics
Grundnivå, H0048N
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-01-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten:
- ha erhållit fördjupade kunskaper om vad som kännetecknar minoritetsidentiteten för den samiska, tornedalska, sverigefinska, romska och judiska minoriteten, och hur myndigheternas politik och den egna minoritetspolitiken påverkat denna.
- ha erhållit ett historiskt perspektiv på hur minoriteternas rättigheter har utvecklats i förhållande till nationell och internationell lagstiftning.
- genom en individuell fördjupningsuppgift inom ett specifikt ämnesområde och tema relatera vunna kunskaper i kursen till det egna arbetet med nationella minoriteter.


Kursinnehåll

Kursen avser att fördjupa kunskapen om den samiska, tornedalska, sverigefinska, romska och judiska minoritetsidentiteten som politikområde. Det innebär att myndigheternas politik sätts i relation till minoriteternas politik. En särskild fokus sätts på samiska rättigheter i ett urfolksperspektiv och på romernas situation som utsatt minoritet. Minoriteternas situationer och strävan efter revitalisering sätts in i ett internationellt sammanhang som belyser minoriteters rättigheter och mänskliga rättigheter.


Genomförande

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, som syftar till att ge perspektiv på grundläggande teorier, begrepp och modeller av betydelse för nationella minoriteter. Deltagarna ges möjlighet att diskutera och reflektera över det aktuella kunskapsläget när det gäller nationella minoriteter och minoritetspolitik i bred mening. I kursen ingår ett självständigt projektarbete, där deltagarna får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna på konkreta och aktuella utvecklingsproblem i länet. I detta moment kan deltagarna med fördel utgå från de praktiska arbetsuppgifter man ägnar sig åt i den ordinarie verksamheten. Som stöd för deltagarna ges möjlighet att presentera sina idéer och få synpunkter på dessa från både kursledningen och andra kursdeltagare.


Examination

Muntliga examinationer och en individuell skriftlig uppgift. De muntliga examinationerna sker i samband med föreläsningarna samt vid den avslutande föresläsningen där diskussioner förs med utgångspunkt i den individuella skriftliga uppgiften.


Examinator
Lars Elenius

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allard, Christina, Urminnes hävd som förklaringsmodell för uppkomst av samiska rättigheter och dess tillämpning, i (red. Margareta Brattström och Peter Strömgren), Forskningsutmaningar för fastighetsrätten Iustus. Uppsala, 2010. (s. 9-64= 55 s.)
Cederberg, Irka, Född fördömd: romerna - ett europeiskt dilemma. Stockholm: Leopard, 2012. (218 s.). ISBN 978-91-7343-259-7.
Ds 2014:8 Den mörka och okända historien - vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Stockholm, 2014.
Elenius, Lars, Nationalstat och minoritetspolitik. Lund: Studentlitteratur, 2006 (358 s) ISBN: 91-44-04439-9.
Elenius, Lars, Symbolic Charisma and the Creation of Nations: The Case of the Sámi, i Ethnicity and Nationalism, no. 2 2010, London: Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, 2010. (16 s.)
Elenius, Lars & Ericsson, Leif (red.). Är vi inte alla minoriteter i världen?: rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare: en antologi från MR-dagarna 2008. Stockholm: Ordfront, 2009. (Ett urval på 50 s.görs). ISBN 978-91-7037-516-3.
Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr (kompendium) (50 s.)
Judar och romer i historien och samtiden (kompendium) (183 s.)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntlig tentamen3.0U G VG
0002Skriftlig individuell fördjupningsuppgift4.5U G VG