KURSPLAN

Komposition 2 7,5 högskolepoäng

Composition 2
Grundnivå, H0049G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Komposition 1 (H0048G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna uppvisa ökad kunskap i, och förståelse för, kompositionsämnet.
- kunna uppvisa ökade kunskaper i det musikaliska hantverket: kompositionstekniker sedda ur historiska, funktionella, filosofiska och konstnärliga perspektiv.

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
-kunna uppvisa grundläggande färdigheter i komposition. 
-kunna uppvisa grundläggande färdigheter i bearbetning av en musikalisk idé med utgångspunkt i de musikaliska parametrarna. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.


Kursinnehåll
Kompositionsövningar samt eget komponerande av klingande musik. 
Analyser av nutida och klassiska kompositionstekniker, konstnärliga och idémässiga utgångspunkter. Kursen utformas individuellt baserat på studentens förkunskaper.


Genomförande
Individuell handledning och gruppseminarier. Kursen kan även ges på distans.

Examination
Redovisning av kompositionsövningar och egen komposition för valfri ensemble.

Examinator
Jan Sandström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH19
0002SlutredovisningU G VG1.50ObligatoriskH19