Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hälsopromotion 7,5 Högskolepoäng

Health Promotion
Avancerad nivå, H7004H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2014-03-20

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Folkhälsovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Folkhälsovetenskap

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad eller motsvarande omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, hälsovetenskap eller motsvarande omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
 1. Redogöra för och reflektera över teoretiska perspektiv på hälsopromotion och hälsofrämjande arbete
 2. Argumentera för förutsättningar och möjligheter till hälsofrämjande arbete i olika kontexter genom livet, vilket innefattar barn- och ungdom, personer i vuxen ålder samt äldre personer.
 3. Planera och kritiskt granska hälsofrämjande aktiviteter inom det egna ämnesområdet ur ett individuellt, grupp- eller organisationsperspektiv, vilket innefattar etiska, kulturella och samhälleliga aspekter

Kursinnehåll
 • Teorier och modeller relevanta för hälsofrämjande arbete
 • Aktuella folkhälsoperspektiv
 • Aktuella perspektiv på barns och ungdomars hälsa.
 • Aktuella perspektiv på hälsofrämjande arbete relaterat till folksjukdomar och kronisk sjukdom
 • Aktuella perspektiv på hälsa I arbetslivet
 • Aktuella perspektiv på aktivitet och hälsa under åldrandet.
 • Egen vald fördjupning i form av plan för hälsofrämjande arbete eller undersökning av faktorer relevanta för hälsofrämjande insatser i en kontext relaterad till det egna ämnesområdet, med kritisk analys och koppling till teoretiska perspektiv.

Genomförande
Studierna utgår från eget aktivt arbete som omfattar litteraturstudier, individuella uppgifter och arbete i grupp. Kursen bygger på en pedagogisk grundsyn där möten och meningsutbyten mellan människor står i fokus. Ett aktivt deltagande i kursen är därför nödvändigt. Arbetet i grupp syftar även till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra. Litteraturstudierna omfattar teoretiska perspektiv samt aktuell forskning kring hälsofrämjande arbete i olika kontexter. Grupparbetena inriktas på att utifrån ett övergripande perspektiv identifiera skillnader och likheter på hälsofrämjande arbete i olika kontexter genom livsspannet. Den individuella fördjupningen ska bestå i en plan för hälsofrämjande insats eller undersökning av kritiska faktorer för hälsa relaterat till det egna ämnesområdet, med kritisk analys utifrån teoretiska perspektiv och aktuell evidens-

Examination
För betyg i ämnet ska den studerande:
 • Mål 1 och 3 examineras genom Individuell skriftlig rapport,  5,0 hp
 • Mål 2 examineras genom muntlig framställning i grupp vid seminarium, 2,5 hp
Betygsskala U G VG. Kriterier för betyg anges i studiehandledning.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter H7002H

Examinator
Lars Nyberg

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Nutbeam D, et al. Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories (3rd ed.).

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig rapport5.0U G VG
0002Seminarium2.5U G#