Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Komposition 1 22,5 högskolepoäng

Musical Performance - Composition 1
Avancerad nivå, H7015G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Godkänt antagningsprov till Musikalisk gestaltning, konstnärlig master med inriktning mot komposition, kandidatexamen i komposition, eller uppvisande av motsvarande kompetens. Alternativt: Mostvarande kunskaper visas i steg 1 genom inlämning av arbetsprover, och steg 2 eventuella kompletterande teoriprov som antagningsjuryn kallar till.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Masterutbildningen i musikalisk gestaltning fokuserar på fyra samverkande perspektiv som alla syftar till att sätta in det egna musicerandet i en kontext:
· Interpretation
· Analys 
· Tradition/Nyskapande 
· Det publika mötet

Den studerande skall efter avslutad kurs:
- uppvisa grundläggande kunskap och förmåga att som kompositör kunna arbeta olika i gränsöverskridande möten som utmanar den egna och andras kreativitet. 
- visa att han/hon genom kritiskt granskande av musiken som uttrycksform, dess tradition och värderingar utvecklat sin egen konstnärliga integritet.
- uppvisa grundläggande förståelse av, musikaliska, tekniska och metodiska aspekter av komposition.


Kursinnehåll
Studenten kommer att få arbeta med fri komposition, övningar med avseende på form, tid, klang, harmonisk, rytmisk och dynamisk utveckling.
Kursen innehåller analyser av nutida och klassiska kompositionstekniker samt konstnärliga och idémässiga utgångspunkter.
Vidare kan den studerande komma att fördjupa sitt lärande genom att själv leda analysseminarier och workshops, m.m.
Vad avser det konstnärliga arbetet kommer detta att i så hög grad som möjligt efterlikna yrkeskompositörens, vad avser samarbeten med musiker, ensembler, körer, filmare, koreografer och så vidare.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Den studerande lägger i samråd med lärare upp studiernas innehåll vad gäller inriktning och projekt. Handledningen sker enskilt och i grupp. Delar av undervisningen sker genom seminarier och föreläsningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination i komposition sker genom fortlöpande redovisning av tilldelade uppgifter och kompositionsprojekt. Redovisning i komposition sker både muntligt och i noterad form, samt genom dialog med studenter och lärare. Examination i teoriämnena (harmonilära, kontrapunkt, arrangering och instrumentation) sker genom skriftliga och noterade inlämningsuppgifter.
 
För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter,  på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.

För betyget Väl godkänd, förväntas studenten uppfylla samtliga krav för betyget godkänt, samt därutöver visat skicklighet och originalitet som överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Fredrik Högberg

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Läromedel och kurslitteratur föreskrivs av undervisande lärare och utgörs av kompositionslitteratur från tidigaste repertoaren till musik av samtida tonsättare. De studerande förväntas införskaffa lämpliga utgåvor i samråd med undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Fortlöpande redovisningU G#17.50ObligatoriskH21
0004SlutredovisningU G VG *5.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11