Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Komposition 3 15 högskolepoäng

Musical Performance - Composition 3
Avancerad nivå, H7016G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Musikalisk gestaltning - Komposition 2 (H7014G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Masterutbildningen i musikalisk gestaltning fokuserar på fyra samverkande perspektiv som alla syftar till att sätta in det egna musicerandet i en kontext:
· Interpretation
· Analys
· Tradition/Nyskapande
· Det publika mötet

Kursen utgör en fortsättning på H7014G Musikalisk gestaltning - Komposition 2 och syftar till fortsatt utveckling de uppsatta målen:
Den studerande skall efter avslutad kurs:
- Uppvisa fördjupad kunskap och förmåga att som kompositör kunna arbeta olika i gränsöverskridande möten som utmanar den egna och andras kreativitet.
- visa att han/hon genom kritiskt granskande av musiken som uttrycksform, dess tradition och värderingar utvecklat sin egen konstnärliga integritet.
- uppvisa fördjupad förståelse av, musikaliska, tekniska och metodiska aspekter av komposition


Kursinnehåll
Studenten kommer att få arbeta med fri komposition, övningar med avseende på form, tid, klang, harmonisk, rytmisk och dynamisk utveckling. Kursen kommer också att innehålla analyser av nutida och klassiska kompositionstekniker, konstnärliga och idémässiga utgångspunkter. Vidare kan den studerande komma att fördjupa sitt lärande genom att själv leda analysseminarier, work-shops etc. Vad avser det konstnärliga arbetet kommer detta att i så hög grad som möjligt efterlikna yrkeskompositörens, vad avser samarbeten med musiker, ensembler, körer, filmare, koreografer etc.
Analys, där olika musikverk analyseras utifrån ett tematiskt- form-, harmoniskt-, musikhistoriskt-, instrumentations- och kompositionstekniskt perspektiv.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Den studerande lägger i samråd med lärare upp studiernas innehåll vad gäller inriktning och projekt. Handledningen sker enskilt och i grupp. Delar av undervisningen sker genom seminarier och föreläsningar.
De fyra samverkande perspektiven behandlas till stor del i gemensamma seminarier för alla studerande i den konstnärliga masterutbildningen.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Varje lektion utgör en examinerande redovisning av förelagda arbetsuppgifter.
Vid slutredovisning sker examination av kursen.
De uppgifter som redovisas bestäms av lärare och student tillsammans utifrån den individuella planeringen.
För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter, allt på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.
För betyget Väl godkänd, förväntas att studenten uppfyllt samtliga krav för betyget godkänt, samt därutöver har visat en skicklighet och originalitet i i sitt komponerande som överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Examinator
Fredrik Högberg

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Läromedel och kurslitteratur föreskrivs av undervisande lärare och utgörs av kompositionslitteratur från tidigaste repertoaren till musik av samtida tonsättare. De studerande förväntas införskaffa lämpliga utgåvor i samråd med undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Fortlöpande redovisningU G#10.00ObligatoriskH21
0004SlutredovisningU G VG *5.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16