Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i informatik, inriktning digital tjänsteutveckling, kandidat 15 högskolepoäng

Degree project in social informatics, specialisation digital service innovation, Bachelor
Grundnivå, I0001E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 90 hp i avslutade kurser, varav minst 67.5 hp är obligatoriska kurser på programmet Digital Tjänsteutveckling, FKDTG inklusive Forskningsmetoder inom informationssystem (D0023E).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksam tjänsteutvecklare.

Kunskap och förståelse
Efter kursen ska studenten kunna:
• Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom området digital tjänsteutveckling
• Beskriva, tillämpa och diskutera olika teoribildningar inom ämnet

Färdighet och förmåga
Efter kursen ska studenten kunna:
• Planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
• Argumentera för val av relevant teoretisk grund för arbetet
• Välja, motivera, tillämpa och beskriva användning av metod för studien
• Genomföra relevant datainsamling i relation till problemställning, vald teori och metod
• Uttrycka sig på ett språkligt korrekt sätt
• Argumentera för sina resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen ska studenten kunna:
• Kritiskt granska andras studie på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på att fördjupa och bredda förståelse och användning av vetenskapliga metoder och teorier för att studera, förstå och bidra till en specifik situation som kan relateras till området informatik och digital tjänsteutveckling.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen innebär att studenten utför ett vetenskapligt arbete. Studenten ska välja ett ämne eller problem som ligger inom ämnesområdet informatik och digital tjänsteutveckling. Det vetenskapliga arbetet ska baseras på teori och empiri, samt självständigt planeras och genomföras.  Arbetet sker med stöd i diskussionsseminarier och handledningstillfällen. Studenten ska också delta aktivt i seminarier och löpande kommentera andras arbeten. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt samt försvaras mot opponenter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras i seminarier genom framläggning av eget och opponering på andras examensarbeten. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Examination sker genom
• Aktivt deltagande i minst 4 av 5 obligatoriska diskussionsseminarier genom att analysera och kommentera muntligt och skriftligt någon annans examensarbete (1hp, U, G).

Vid examinationstillfället examineras studenten genom
• Opposition av ett examensarbete (muntlig och skriftlig, 1hp, U, G)
• Muntlig presentation av eget arbete (1 hp, U, G)
• Skriftlig redovisning av eget examensarbete (12 hp, U, G, VG)

Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs på programmet för Digital tjänsteutveckling.

Examinator
Anna Ståhlbröst

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Titel: Seminarieboken. Att skriva, presentera och opponera. (2:a upplagan)
Författare: Björklund, M. & Paulsson, U. (2012).
Studentlitteratur, Lund.
ISBN: 9789144059853

Ytterligare litteratur väljs efter ämnesområde

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig rapportU G VG *12.00ObligatoriskH15Ja
0002SeminarierU G#1.00ObligatoriskH15
0003OppositionU G#1.00ObligatoriskH15
0004Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskH15

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, Huvudutbildningsledare vid institutionen för system- och rymdteknik 2021-11-18