Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad tjänstedesign 15 högskolepoäng

Advanced service design
Grundnivå, I0002E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i Informatik motsvarande 60 hp, t ex I0006N Design av IT, I0001N Verksamhetsutveckling mha IT, I0017N Tjänstearkitektur, I0019N Strategisk tjänstedesign.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:
  • Beskriva och förklara filosofin och principer bakom ett agilt och designorienterat arbetssätt
  • Planera, leda och reflektera över designmetoder och dess lämplighet i olika designsituationer
  • Beskriva, tillämpa och reflektera över teorier och metoder som stödjer tjänsteutvecklingsprojekt
  • Analysera styrkor och svagheter med ett designorienterat och agilt arbetssätt baserat på ett specifikt tjänsteutvecklingsarbete
  • Planera, genomföra ett digitalt tjänsteutvecklingsprojekt där ett agilt och designorienterat arbetssätt tillämpas
  • Dokumentera, utvärdera och kritiskt diskutera ett tjänsteutvecklingsprojekt utifrån egna erfarenheter från tjänsteutvecklingsarbete
  • Synliggöra och diskutera hur olika intressenters roller och behov uppnås i ett tjänsteutvecklingsprojekt
  • Tillämpa, diskutera och argumentera för normkritisk design inom digital tjänsteutveckling

Kursinnehåll
Under kursen så tillämpar studenten principer för ett designorienterat och agilt arbetssätt genom att de planerar, genomför och reflekterar över en designworkshop där metoder för tjänstedesign används. Studenten lär sig om den designthinking och agil utveckling, dess bakgrund och grundläggande filosofi. Kursen kommer att behandla historiken kring olika metoder, filosofin bakom dessa metoder och verkgyt samt få praktisk erfarenhet över metoder som finns som exempelvis Scrum, User Journey mapping, Personas och rapid prototyping. Kursen kommer även att omfatta principer och ledning av tjänsteuvecklingsprojekt och agil utveckling. Kursen har även praktiska moment där studenten lär sig planera, använda och analysera olika arbetssätt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska workshops, aktivt deltagande i ett reellt projektarbete, reflektionsuppgifter, handledning och projektredovisningar. Studenten tränas i muntlig och skriftlig framställning genom att genomföra workshops, presentationer och skriftliga inlämningar. Studenten jobbar med öppna designfrågeställningar där de genom tillämpning och val av kreativa metoder designar en tjänst åt en avnämare utanför universitetet. Undervisningen omformar teoretiska kunskaper till erfarenhet genom att praktiskt tillämpa de teorier som kursen omfattar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom muntliga individuella uppgifter, skriftliga individuella uppgifter, gruppresentationer samt ett reellt tjänsteutvecklingsprojekt som bedriv i grupp. I de individuella uppgifterna examineras förmågan att beskriva och förklara filosofin bakom design thinking och dess principer samt reflektera över designmetoders lämplighet och användning i designsituationer. I dessa individuella uppgifter författar studenterna en individuell uppgift där de examineras i förmågan att tillämpa och argumentera för ett normkritikt designperspektiv inom digital tjänsteutvecklingsområdet kopplat till ett aktuellt samhällsfenomen. I en annan individuell uppgift reflekterar studenterna över designmetoder lämplighet. I gruppuppgifterna ska studenterna planera, beskriva och tillämpa teorier och metoder för agila och designorienterade arbetssättet i ett tjänsteutvecklingsarbete. Baserat på dessa erfarenheter ska studenterna dokumentera, förklara, argumentera för, utvärdera samt kritiskt granska ett tjänsteutvecklingsprojekt där de analyserar styrkor och svagheter med arbetssättet samt synliggör olika intressenters roller och behov. Gruppuppgifterna examineras genom en muntliga presentationer, demonstrator, en skriftlig rapport samt en posterpresentation där studenterna muntligt redogör för sina projektresultat.

Examinator
Anna Ståhlbröst

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lewrick, M., Link, P. & Leifer, L. (2018). The Design Thinking Playbook, Verlag Vahlen GmbH, München

Wärnestål, P. (2021) Design av AI-drivna tjänster, Studentlitteratur, Lund

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003GruppuppgiftU G VG *4.00ObligatoriskV18
0004Individuell uppgiftU G VG *3.50ObligatoriskV18
0005GruppuppgiftU G VG *4.50ObligatoriskV18
0006Individuell uppgiftU G VG *3.00ObligatoriskV18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-11-03