Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Handelsrätt II 15 högskolepoäng

Commercial Law II
Grundnivå, J0007N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Juridisk introduktionskurs (J0046N) 15 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper. Alternativt: Yrkeserfarenhet om grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor. Dessutom förutsätts kunskaper om betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp och termer. Det är också ett förkunskapskrav att kunna identifiera, strukturera, analysera samt föreslå lösningar på enklare juridiska problem.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs skriftligt såväl som muntligt kunna:
-    förklara betydelsen av för kursen relevanta juridiska begrepp, termer och principer,
-    redogöra för de obligationsrättsliga regler som gäller för fordringar, skuldebrev och kreditsäkerheter samt hur dessa regler förhåller sig till de sakrättsliga reglerna och reglerna om utmätning och konkurs,
-    redogöra för det sakrättsliga regelsystemet och grunderna i utsöknings- respektive konkursförfarandet samt kunna lösa problem kopplade till fördelning av egendom vid utmätning och konkurs,
-    redogöra för de regler som styr hur olika associationer bildas, förvaltas och likvideras,
-    redogöra för huvuddragen i den del av straffrätten som har särskild betydelse inom affärsvärlden, dvs. olika former av ekonomisk brottslighet,
-    analysera rättsfall inom de rättsområden som kursen behandlar, och
-    identifiera, strukturera och analysera juridiska problem samt självständigt söka och tillämpa olika rättskällor inom de rättsområden som kursen behandlar för att lösa komplexa juridiska problem samt argumentera för och emot olika lösningar på dessa problem.

Kursinnehåll
Kursen innehåller en beskrivning av de rättskällor och de delar av rättssystemet som är relevanta för kursen samt en beskrivning av juridisk problemlösningsmetod.

Kursen innehåller följande delämnen:
-    fordringsrätt
-    skuldebrevsrätt
-    kreditsäkerhetsrätt
-    sakrätt
-    utsökningsrätt
-    konkursrätt
-    associationsrätt
-    ekonomisk straffrätt

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt seminarier. Studenten bör förbereda respektive undervisningstillfälle genom att dels läsa relevanta delar av kurslitteraturen, dels besvara särskilt anvisade frågeställningar. Aktivt deltagande vid seminarier och övningar förutsätts. Förberedelser till övningspass och seminarier sker med fördel i grupp.

Kursen är uppbyggd så att den i möjligaste mån återspeglar den miljö som den praktiskt verksamme juristen arbetar i. De övningsuppgifter och det seminariematerial som används under kursen är i stor utsträckning konstruerat utifrån rättsfall och problem hämtade från verkligheten. Kursen innehåller skriftliga såväl som muntliga inslag som syftar till att stärka studenternas förmåga till juridisk argumentation och därigenom förbereda studenterna för arbetslivet.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom skriftlig tentamen (0001), muntlig tentamen (0005), samt genom en skriftlig inlämningsuppgift (0006).

I en skriftlig tentamen vid kursens slut ska studenten visa att hen uppfyller målen med kursen. Detta innebär att studenten ska visa att hen kan:
-    Förklara betydelsen av för kursen relevanta juridiska begrepp, termer och principer
-    Redogöra för de obligationsrättsliga regler som gäller för fordringar, skuldebrev och kreditsäkerheter, samt hur dessa förhåller sig till sakrättsliga regler och regler om utmätning och konkurs.
-    Redogöra för de regler som styr hur olika associationer bildas, förvaltas och likvideras.
-    Redogöra för huvuddragen i den del av straffrätten som har särskild betydelse inom affärsvärlden, dvs. olika former av ekonomisk brottslighet.
-    Identifiera, strukturera och analysera juridiska problem och argumentera för lösningar på de komplexa juridiska problem som kursen behandlar.

I en muntlig tentamen ska studenten visa att hen kan identifiera, strukturera och analysera juridiska problem, samt självständigt söka och tillämpa olika rättskällor för att lösa komplexa juridiska problem samt argumentera för och emot olika lösningar på dessa problem. De rättsområden som i huvudsak examineras är sakrätt, utsökningsrätt och konkursrätt.

I en skriftlig PM ska studenten visa att hen kan identifiera, strukturera och analysera juridiska problem, samt självständigt söka och tillämpa olika rättskällor för att lösa komplexa juridiska problem samt argumentera för och emot olika lösningar på dessa problem.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Berit Söderfalk

Övergångsbestämmelser
Kursen J0007N motsvarar kursen IER306

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Adlercreutz, A. Finansieringsformers rättsliga reglering. Studentlitteratur, senaste upplagan.
- Asp, P., Ulväng, M. Straffrätt för ekonomer. Iustus förlag, senaste upplagan.
- Hemström, C. Organisationernas rättsliga ställning. Norstedts juridik, senaste upplagan.
- Lennander, G. Kredit och säkerhet. Iustus förlag, senaste upplagan.
- Mellqvist, M., Persson, I. Fordran och skuld. Iustus förlag, senaste upplagan.
- Mellqvist, M. Obeståndsrätten - en introduktion. Norstedts Juridik, senaste upplagan.
- Millqvist, G. Sakrättens grunder - en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom. Norstedts Juridik, senaste upplagan.
- Sandström, T. Svensk aktiebolagsrätt. Norstedts Juridik, senaste upplagan.
- Sandström, T. Handelsbolag och enkla bolag – en lärobok. Norstedts Juridik, senaste upplagan.
- Lagbok eller annan lagtextsamling.

Referenslitteratur
- Heuman, L. Specialprocess, utsökning och konkurs. Norstedts Juridik, senaste upplagan.
- Håstad, T. Sakrätt avseende lös egendom. Studentlitteratur, senaste upplagan.
- Zetterström, S. Sakrättens fyra huvudfall. Iustus förlag, senaste upplagan.

Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.
Examinator kan besluta om annan litteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *7.50ObligatoriskH07
0007Muntlig examinationU G#3.00ObligatoriskH20
0008Skriftligt PMU G VG *4.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17