Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsrätt 15 Högskolepoäng

Employment Law
Grundnivå, J0009N
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
-    redogöra för grunderna i det arbetsrättsliga systemets uppbyggnad, systematik och rättskällor
-    förklara betydelsen av centrala arbetsrättsliga begrepp och termer
-    identifiera, strukturera och analysera arbetsrättsliga problem inom de rättsområden som kursen behandlar
-    ge förslag på lösningar av arbetsrättsliga problem som de behandlade lagstiftningarna aktualiserar

Kursinnehåll
Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna och rättssystemets uppbyggnad samt en orientering i problemlösningsmetod.

Därefter behandlas nationella och internationella aspekter på följande områden:
-    medbestämmande för anställda,
-    anställningsskydd,
-    arbetsmiljö,
-    ledighetslagstiftning,
-    reglerna om styrelserepresentation för privatanställda
-    diskriminering,
-    löneskydd,
-    förtroendemannalag
-    offentlig anställning
-    rapport inom valfritt arbetsrättsligt område

Genomförande
Behandlingen av kursens olika områden (moment 1) inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer föreläsningar på det aktuella området. Till kursavsnitten finns övningsmaterial i form av verklighetsförankrade tillämpningsövningar, vilka studenterna ska lösa inför respektive övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena skall studenterna redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag.

De studerande skriver en verklighetsanknuten rapport (moment 2) inom valfritt arbetsrättsligt område.

Examination
På moment 1 sker examination genom skriftlig tentamen. Moment 2 examineras genom upprättande av skriftlig rapport, muntlig presentation av skriftlig rapport samt skriftlig opposition på annan rapport.

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån obligatoriska enskilda skriftliga tentamina samt obligatoriska skriftliga och muntliga prestationer rörande rapporten, varvid förklaringar och argumentering tillmäts särskild betydelse.

För betyget godkänd krävs goda kunskaper om rättens innehåll samt förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna. För betyget väl godkänd krävs därutöver mycket god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med J0026N, eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Pär Sundén

Övergångsbestämmelser
Kursen J0009N motsvarar kursen IER310

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Arbetsrätt, Glavå Mats, Studentlitteratur, Senaste upplagan
Arbetsmiljölagen med kommentar, Arbetsmiljöverket, senaste upplagan.
Diskrimineringslagarna, En lärobok, Gabinus Göransson Håkan, Del Sante Naiti, Norstedts Juridik, senaste upplagan.
Lagbok, Norstedts: Sveriges Rikes Lag eller Fakta Info Direkt: Sveriges Lagar, senaste upplagan.
Övningsmaterial tillhandahålls via hemsidan.
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Mom 1, Tentamen12.0TG U G VG
0002Mom 2, Skriftlig promemoria och skriftlig opposition3.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-11-09