Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Samerätt 7,5 högskolepoäng

Saami Law
Grundnivå, J0020N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt någon juridisk kurs alternativt arbete med juridiska frågor i ämnet rekommenderas dock.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för historiska skeendens påverkan på den rättsliga regleringen
• beskriva hur internationell rätt om skydd för urfolk och minoriteter, liksom andra nationella rättsområden, påverkar samerätten
• redogöra för den rättsliga grunden för traditionella samiska näringar, och
• med stöd av ovanstående, analysera och diskutera juridiska problem inom rättsområdet. 

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på nyttjandet av mark, vatten och andra naturresurser, och konflikter med annan markanvändning och allmänna intressen. Kursen behandlar hur rättigheter till mark och naturresurser uppstår genom långvarigt bruk och ledande rättsfall analyseras och diskuteras. Kursen tar upp hur andra rättsområden – såsom internationell rätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt och miljörätt – påverkar samerätten och samerna som folk, främst vid utövandet av samiska näringar. Rättshistoriska och historiska aspekter behandlas också. Kursen vänder sig till studenter och de som på olika sätt arbetar med samiska frågor samt till en intresserad allmänhet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen sker via distansundervisning. I kursen blandas inspelade föreläsningar, lektioner, övningar och seminarium i realtid. Till övningar och seminarier ska studenten förbereda svar på anvisade frågeställningar och/eller läsa och analysera rättsfall. Vissa seminarier är obligatoriska och poänggivande. Kursen avslutas med en individuell distanstentamen med frågor av problemorienterad karaktär. Genom kursens upplägg får studenten öva på både muntlig och skriftlig argumentation, och träna upp sin förmåga att se vad som är rättsligt relevant.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras både muntligen och skriftligen. Slutbetyget beror på resultatet av den skriftliga distanstentamen. För att klara minst godkänt på tentamen krävs att studenten visar att hon eller han uppfyller kursmålen, dvs. utförligt besvarar frågorna med stöd i relevanta rättskällor med en utförlig motivering och argumentation för en eller flera lösningar. På obligatoriska seminarier krävs aktiv närvaro och studenten ska kunna leverera utförliga och korrekta svar och delta i den vidare diskussionen. Även här ska studenten visa att hon eller han uppfyller kursmålen. Grundläggande kunskaper och begrepp, som ingår i kursmålen, examineras via en quiz.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Christina Allard

Övergångsbestämmelser
Kursen J0020N motsvarar kursen IER358

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Christina Allard, Renskötselrätt i nordisk belysning. Makadam, 2015.
Lennart Lundmark, ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm”, Norrlands universitetsförlag 2002.
Lennart Lundmark, Så länge vi har marker: Samerna och staten under sexhundra år, Rabén Prisma, 1998.

Rättsfall, artiklar, bok-kapitel och annat material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003SeminariumU G#3.00ObligatoriskH21
0004TentamenU G VG *3.50ObligatoriskH21
0005QuizU G VG *1.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 att gälla från höstterminen 2007.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17