Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Familjerätt 15 högskolepoäng

Family Law
Grundnivå, J0025N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Juridisk introduktionskurs (J0046N) 15 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
-    redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor inom rättsområdet
-    förklara betydelsen av centrala juridiska begrepp och termer inom rättsområdet
-    identifiera, strukturera och analysera juridiska problem inom det rättsområde som kursen behandlar
-    ge förslag på lösningar av juridiska problem som de behandlade lagstiftningarna aktualiserar

Kursinnehåll
Kursen behandlar rättsområdet familjerätt:
- äktenskaps- och samborätt
- successionsrätt
- föräldra- och barnrätt

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Behandlingen av kursens olika rättsområden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Till varje rättsområde finns övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar, vilket studenterna ska lösa inför respektive övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena respektive seminarierna skall studenten redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Vid gruppövningar och seminarier tränar studenterna på att presentera lösningar av juridiska problem. Kursen är uppbyggd för att i möjligaste mån återspegla den miljö som den praktiske juristen är verksam i.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen i en skriftlig tentamen vid kursens slut. Detta innebär att studenten ska visa att hon eller han kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet med avseende på det aktuella rättsområdet, förklara betydelsen av juridiska termer och begrepp, identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem samt ge förslag på lösningar av juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Pettersson

Övergångsbestämmelser
Kursen J0025N motsvarar kursen IER609

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Agell, A. & Brattström, M. (senaste upplagan). Äktenskap Samboende Partnerskap. Iustus förlag.
Brattström, M. & Singer, A. (senaste upplagan). Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap. Iustus förlag.
Singer A. (senaste upplagan). Barnets bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle. Norstedts juridik.
Lagtext
Övningsmaterial, artiklar, rättsfall och annat material kan tillkomma och ingår då i kursfordran

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *15.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17